Høring - 1. gangsbehandling av Naturmangfoldsplan for Flakstad kommune - Flakstad kommune

Viktig melding

Høring - 1. gangsbehandling av Naturmangfoldsplan for Flakstad kommune

Flakstad kommune har i enstemmig vedtak av FS-007/24 fattet følgende vedtak:

Forslag til kommunedelplan for naturmangfold godkjennes og legges ut på høring og til
offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for naturmangfold i Flakstad skal utarbeides som en kommunedelplan, men vil følge plan- og bygningslovens regler for utarbeidelse av planer. Det betyr utvidet medvirkning og en større grad av forankring politisk og administrativt. Dette er ikke en juridisk bindende plan, men kunnskapsgrunnlaget vil legges til grunn for utviklingen av ny arealplan. Kommunedelplanen vil senere også være et verktøy ved annet planarbeid, saksbehandling, planlegging og drift av områder som berører natur.

Forslaget til vil være tilgjengelig på kommunens servicesenter og på kommunens nettsider.

Høringsfrist settes til 10 april 2024.

Merknader og innspill til planprogrammet sendes til: postmottak@flakstad.kommune.no, eller til
Flakstad kommune, Postboks 371, 8380 Ramberg.

Spørsmål rettes til planansvarlig Dag Walle, mob: 905 55014, eller e-post; dag.walle@flakstad.kommune.no

Naturmangfoldplan for Flakstad kommune - 1-gangsbehandling  (PDF, 117 kB)
Naturmangfold 3.0 endring 21.12.23  (PDF, 10 MB)
BirdLife Norge rapport 2021-4 Fugler i Flakstad (PDF, 12 MB)
Uttalelse til - planprogram - kommunedelplan for naturmangfold i Vestvågøy kommune  (PDF, 184 kB)
Uttalelse til planprogram - kommunedelplan for naturmangfold - Vestvågøy  (PDF, 4 MB)
Uttalelse til planprogram - kommunedelplan for naturmangfold - Vestvågøy. (PDF, 181 kB)
Svar på høring - Planprogram - Kommunedelplan for naturmangfold 2021-2031- Flakstad kommune  (PDF, 142 kB)
Uttalelse til høring av planprogram for Kommunedelplan for naturmangfold i Flakstad kommune  (PDF, 558 kB)
Høring kommunedelplan for naturmangfold  (PDF, 299 kB)
Flakstad kommune - kommunedelplan for naturmangfold 2021-2031. Fiskeridirektoratets uttalelse.  (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan for naturmangfold Flakstad kommune  (PDF, 371 kB)
21.2 Planprogram kommunedelplan Flakstad (PDF, 2 MB)