Flakstad-nytt uke 30 - Flakstad kommune

Viktig melding

Flakstad-nytt uke 30

Litt nytt midt på sommeren

Avklaring vedrørende skolebygg

Kommuneoverlegen har fattet vedtak om at Ramberg skole stenges etter 19. August 2019. For videre drift må det søkes månedlig dispensasjon.  Det planlegges ut fra at en skal kunne bruke nødvendige lokaler her fra skolestart 2019 og videre. Ramberg skole følges opp kontinuerlig i samarbeid mellom skoleledelse, verneombud og kommuneoverlegen. De klasserom som ansees som mulig helseskadelige, stenges. Det gjelder tre klasserom i 2.etage, formingsrommet og naturfagrommet. Formingsrommet oppgraderes i sommer, slik at det skal kunne brukes, biblioteket klargjøres som klasserom fra skolestart. I samråd med skoleledelsen og verneombudet har vi per i dag tilstrekkelige skolelokaler for de ca 90 elevene som er på skolen.

Kommunestyret har fattet vedtak om at det skal bygges ny skole på Ramberg, og at denne plasseres slik på skoletomten at dagens skolebygg kan benyttes mens ny skole bygges.

Angående midlertidig skole har kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 043/19:

  • «Det gjøres tiltak jf. Referat på Ramberg skole for å sikre videre drift i anleggsperioden for nye Ramberg skole.
  • Nye Ramberg skole plasseres slik at den ikke kommer i konflikt arealmessig med dagens skole.

 

  • Napp skole ryddes og klargjøres fra sommeren 2019. Napp skole ansees som nødløsning i anleggsperioden, og enkle tiltak gjennomføres med tanke på brannsikring for å sikre at bygget tilfredsstiller lovkrav dersom det skal benyttes som midlertidig skole»

 

 Napp skole er klar som «nød lokaler» dersom det oppstår en situasjon der det blir nødvendig.

 

Drift av NAV kontoret

NAV Flakstad har 2 ansatte som skal ivareta både kommunale og statlige tjenester. Vi har nå hatt en periode med sykemeldinger, i tillegg skal de ansatte ha ferie. For å kunne ivareta brukernes behov på en tilfredsstillende måte, har vi i samarbeide med NAV Nordland og NAV Vestvågøy, inngått avtale om at NAV Vestvågøy ivaretar statlige oppgaver på vegne av NAV Flakstad. Kommunale oppgaver ivaretar vi selv, med litt hjelp fra NAV Vestvågøy. I første omgang har vi avtalt dette frem til nyttår. Viser her til melding lagt ut på vår hjemmeside 23/7. 

https://flakstad.kommune.no/aktuelt/nav-flakstad-bemannes-fra-vestvagoy.34921.aspx

 

Kommunebarometeret 2019 - endelig utgave

Flakstad kommune er relativt stabil på endelig utgave av kommunebarometeret i 2019. Vi har falt 10 plasser, og ligger som nr. 279 av 422 norske kommuner. Vi skårer best på barnehage, saksbehandling og økonomi. Fra i fjor er det grunnskole som har gått mest ned. Resultatene i kommunebarometeret har flere feilkilder, både rapportering og andre forhold. Men totalt sett er det over tid en god rettesnor for kommunens tjenesteyting målt mot de andre kommunene.

Vi bruker resultatene fra kommunebarometeret for å forbedre de kommunale tjenestene når neste år planlegges. I 2019 er vi på 3. plass i Lofoten, bare ergerlige to plasser bak Vestvågøy. Vedlegger rapporten i sin helhet for de som ønsker å fordype seg litt.

1859-Flakstad_2019_endelig (1) (PDF, 3 MB)

 

Avtale med Nordland fylkeskommune om tannhelsetjeneste

Fylkeskommunen drifter tannhelsetjenesten i Nordland, selv om de ikke har stasjon i Flakstad er de ansvarlige for tjenesten overfor også våre innbyggere. Det skal inngås egne samarbeidsavtaler for helsestasjon og skolehelsetjenesten, institusjon for psykisk utviklingshemmede, sykehjem, hjemmesykepleie og rusmiddelomsorgen. 

Formålet med avtalen er å sikre at brukerne innenfor rettighets gruppene får det tannhelsetilbudet de har krav på etter gjeldende lovverk og retningslinjer. 

Brukernes behov skal være styrende for samarbeidet.

Kulturen i samhandlingen skal være preget av et ønske om kontinuerlig forbedring av tannhelsetilbudet.

Avtalen gjelder for 1. År, og forlenges for nytt år hvis ikke annet meldes fra en av partene. 

 

Sluttrapport levert for prosjektet "Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring"

Nedgang i folketallet er kommunens største utfordring. 

SSB utarbeider faktaark for hver kommune, her kommunefakta for Flakstad kommune for 2018.

https://www.ssb.no/kommunefakta/flakstad

Folketallsutvikling de siste 20 år.

  Befolkning ved inngangen av 1. kvartal
1999 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
1859 Flakstad 1 586 1 470 1 369 1 358 1 336 1 349 1 301 1 292

 

Angitte prosjekt som er gjennomført i samarbeide med SALT, Nordland fylkeskommune og lokalt næringsliv, har sett på muligheten for koble sesongnæringene slik at flere arbeidsplasser kan bli helårige, og bidra til økt bosetting i kommunen. Her ligger potensiale for endret folketallsutvikling. Vi har mange arbeidsplasser innen fiskeri på vinteren, turisme, bygg, landbruk og annet på sommeren, samt andre sesongbaserte næringer. Vi trenger flere skattebetalere, flere omsorgsarbeidere, flere skolebarn og barnehagebarn, flere deltakere i kulturskola, flere på fotballaget, skytterlaget osv. Livskraftige lokalsamfunn trenger ung tilvekst.

 

Vi har ikke fasiten klar enda, men forhåpentligvis er det igangsatt prosesser og holdninger slik at vi kan samarbeide alle parter om å øke folketallet i Flakstad fremover. Og ikke minst at de arbeidsplassene vi har i kommunen bidrar til bosetting og samfunnsutvikling. Flakstad kommune har gjennom dette prosjektet blitt deltaker i fylkeskommunens program for økt bosetting. I samarbeide med SALT og Fylkeskommunen planlegger vi videre arbeide med temaet.

 

Friluftscamp for ungdom 9-11 august

I år avholdes Lofoten friluftscamp i Moskenes, nærmere bestemt ved Ågvatnet. Tilbudet er for alle ungdommer i gruppen 13-16 år. Her får du prøve ut flere fritidsaktiviteter, bo i telt/lavvo, og ikke minst møte andre unge fra Lofoten. 

 

 

ARN nærmer seg

Arctic Race of Norway (ARN) er et årlig internasjonalt etapperitt på sykkel som i 2019 skal
gjennomføres i perioden 15.-18. august 2019, i Nordland og i Troms fylke. Arrangementet
skal gjennomføres på veger som er lukket for annen ferdsel.

Stengningstidene for traseen vil være ca. 2 timer før første syklist er beregnet å passere,
mens åpning av vegene er beregnet til ca. 5 minutter etter siste syklist er beregnet å
passere. Dette betyr at de stengte vegene vil åpnes fortløpende etter at rittet/sluttbilen for
politiet har passert.
Cirka 1,5 til 2 timer før rittkortesjen starter, vil ARN-karavanen (en bilkortesje på 30-40
biler) kjøre ut. ARN-karavanen vil stoppe på utvalgte steder langs løypa for å underholde
publikum, dele gratiseffekter fra ARN og ARNs partnere, bidra med informasjon til publikum,
ha konkurranser og skape ekstra liv langs løypa i tiden før syklistene ankommer. Foran ARN karavanen
kjører en politibil. Bakerst i ARN-karavanen kjører et kjøretøy fra Vegvesenet.
Stenging av veger gjennomføres av politiet.
Det vises til vedlagte stengingsplan der løypa fremgår, samt hvilke veger som stenges og på
hvilket tidspunkt de vil være stengt.
Tidspunkt for sykkelrittet, etappe 1, torsdag 15. august (Å – Leknes, 182 km) kl. 13.30-
18.15.

En må påregne at E10 gjennom Flakstad er stengt i perioden ca 12.00 - 15.00 15. August. Utrykningskjøretøy kan kjøre.

 

Vi oppfordrer befolkningen til å profilere Flakstadsamfunnet på en positiv måte langs løypa.

 

Det trengs fortsatt noen løypevakter. Deltakere her får T-skjorte og 1.000 NOK til selvvalgt lag og forening. Og selvsagt en opplevelse. Kontakt Gunnar Skoglund om du er interessert på tlf. 91368270. Vakter får opplæring.

 

 

 

P.S. Sørg for at informasjon til omverdenen er så korrekt som mulig :)