Om innsynsretten - Flakstad kommune

Viktig melding

Om innsynsretten

Innsynsrett er den enkelte persons rett til å gjøre seg kjent med opplysninger i offentlige og private dokumenter og arkiver. 

Offentlighetsloven gir enhver rett til innsyn i saksdokumenter og journaler for organ eller kommune, herunder selskaper, stiftelser og annet der det offentlige har eller har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene i det øverste organet. Det kan bare gjøres unntak fra denne innsynsretten hvis det er bestemt i lov eller i forskrift gitt med hjemmel i lov. Og selv om det i utgangspunktet kan gjøres unntak, skal det alltid hver gang noen ber om innsyn, foretas en ny og selvstendig vurdering av om de hensyn som kan tale for å skjerme dokumentet mot innsyn, nå veier tyngre enn de hensyn som tale for åpenhet, slik at det bør gis «merinnsyn»

Link til offentlighetsloven

Andre lover som omtaler innsynsretten er blant annet forvaltningsloven, personopplysningsloven og pasientrettighetsloven. 

Artikkelliste