Rapport fra forprosjekt om struktur og energibruk i kystfiske - Flakstad kommune

Viktig melding

Rapport fra forprosjekt om struktur og energibruk i kystfiske

Flakstad kommune fullførte i 2018 forprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  med støtte fra Miljødirektoratet. Målet med forprosjektet var å Kartlegge status ift energibruk og klimagassutslipp i typisk verdikjede for kystfiske, og planlegge mulige tiltak for å styrke en økologisk bærekraftig sjømatproduksjon i Lofoten.

Forprosjektet beskriver typiske driftsopplegg for kystfiske, samt energibrukere og utslippspunkt i fiskeflåten og landanlegg. Sintef, SALT, LofotenMat og en rekke andre fagmiljø har blitt engasjert i arbeidet, og det har vært god dialog med myndigheter, miljøorganisasjoner, begge fiskarlagene samt elektrobransjen. Rapporten fra forprosjektet er vedlagt nedenfor.