Ny fagrapport på energibruk og klimaspor i kystfartøy og fiskemottak - Flakstad kommune

Viktig melding

Ny fagrapport på energibruk og klimaspor i kystfartøy og fiskemottak

Flakstad kommune har gjennom klimasatsprosjekt fått utarbeidet rapporter med fakta for energibruk og klimagassutslipp i noen typiske kystfiskefartøy og mottaksbedrifter. Tidligere er det fremlagt rapport på utviklingen i kystfiskeflåten på verdikjedenivå, og en rapport på om reduserte klimautslipp i kystfiske vil slå positivt ut i markedet.  Nå foreligger en ny rapport i hovedprosjektet, der Sintef presenterer energimålinger og analyse på faktiske fiskefartøy og bedrifter i Flakstad.

  

Hovedprosjektet klimasatsing i kystfiskehavner er støttet av Miljødirektoratet, og er oppfølging av forprosjekt og forarbeid i Flakstad kommune over flere år. Bakgrunnen er situasjonen med økende klimaendringer som påvirker fiske og annet næringsliv på kysten, samt krav fra myndighetene om klimatilpasning i fiskeflåten.  Det har ikke blitt gjort målretta kartlegging av energibruk og klimagassutslipp i kystfiske tidligere, kun generelle undersøkelser med vekt på fiskens klimaspor fra havfiske og ut i store eksportmarked. Rapportene som fremlegges i dette prosjektet er således unike og har allerede vakt stor interesse. 

Sintef har med tilrettelegging fra Flakstad-prosjektet undersøkt hvordan energibruk (diesel og kW) varierer med ulike fartøy, lengdegruppe og redskap. Gjennom målinger og intervju er det satt opp resultat fra fartøy med ulike driftsopplegg og bedrifter med noe ulik bearbeiding av fisken. Energibruk er videre omregnet til klimagassutslipp. Dette gir for første gang et samlet bilde av energibruk og klimautslipp, og kan bidra som kunnskapsgrunnlag for oppfølging på flere måter som kan møte fremtidens krav og styrke kystfiske som næring. 

Denne Sintef-rapporten er faglig oppsummering av delprosjekt 1 og 2 i hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner. 

Energibruk på fangst og mottaksledd i kystfiskeflåten - Sintef 010322 (PDF, 4 MB)