Verdens vanndag - Flakstad kommune

Viktig melding

Verdens vanndag

22. mars markeres Verdens vanndag over hele verden, som en offisiell FN-dag siden 1993. Temaet for Verdens vanndag i 2017 er «avløpsvann». 

verdens_vanndag_2017

Avløpet fra våre vasker, toaletter, dusjer og så videre er ikke det som normalt får mest oppmerksomhet i den offentlige debatten eller i samtalen rundt middagsbordet. Men nå vil altså FN at vi skal ta avløpsvannet vårt mer på alvor. Det vil vi i Flakstad kommune også. Hvorfor det?

Avløp som problem

Ett av FNs bærekraftmål for 2030 er å sikre tilgang til og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle. Det er en lang veg å gå før man når dette målet. I følge FN går hele 80 % av avløpsvannet urenset ut i naturen, og så mange som 2,4 milliarder mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitærforhold. Dette fører til store helse- og forurensningsproblemer.

Mange land har behov for formidable investeringer i avløpsanlegg for å hindre sykdomsspredning og skade på naturmiljøet. Befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som har velfungerende avløpstjenester, men også her på berget må vi gjøre en jobb. Vi må i årene som kommer investere betydelige summer i avløpsanleggene i takt med befolkningsutviklingen, for å kunne takle mer ekstreme nedbørhendelser som følge av klimaendringene og for å fornye det omfattende ledningsnettet i et forsvarlig tempo.

I Flakstad kommune jobber vi med for- og utbedringer av avløpsforhold i hele kommunen, først på Ramberg: vi må finne og velge de mest robuste og klimatilpassede tekniske løsningen for å bedre kloakkeringen, dvs. driftsproblemer og luktproblemer i området. Konkurranseprosessen er igangsatt og det forventes fysiske arbeid om høsten, men vi har som kommune ikke bare fokus på avløp. Planprosessen med hensyn til utarbeidelse av en ny helhetlig hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp 2018-2028 ved hjelp av et fleksibelt verktøy: et planprogram, er igangsatt. Forslag til planprogrammet skal publiseres på vår hjemmeside og annonseres i Lofotposten denne uka (12). Alle som har interesse kan kommer med innspill og synspunkter på forslag til planprogram. Digital kartlegging av vann-óg avløpsinfrastrukturen (ledninger, kummer osv.) i hele kommunen er igangsatt. Til slutt: Overvannsplan for Napp er utarbeidet og det skal informeres innbyggere på Napp etter Påske. Overvann påvirker vår avløpssystemet også, særlig når de blir satt under trykk ved tilførsel av store mengder overvann.  

Prosessen fortsettes!

Avløp som ressurs
FN ønsker også å benytte Verdens vanndag til å vise de store mulighetene som ligger i en bedre utnyttelse av ressursene som finnes i avløpsvannet. Vi kan nemlig utnytte avfallsstoffene, vannet og energien i avløpsvannet atskillig bedre enn i dag, i tråd med prinsippene i den sirkulære økonomien.

I vannfattige land jobbes det mye med å utnytte avløpsvannet til nye formål, som vanning i landbruket. Endel storbyer jobber med å innføre systemer der man bruker regnvann og deler av avløpsvannet til toalettspyling, vanning og bilvask, mens det kun er en liten andel som renses til drikkevannskvalitet.

I Norge har vi som regel bra med vann, men vi kan utnytte avløpsvannet som en ressurs på andre måter. Det er mye fosfor i avløpsvann og derfor viktig å sørge for at denne knapphetsressursen tilbakeføres kretsløpet og gir ny plantevekst. I Norge gjenbrukes så mye som 85-90 % av slammet fra avløpsrenseanleggene i jordbruket og på grøntarealer etter at det har gjennomgått grundig behandling og kvalitetskontroll. Vi kan også produsere ren energi ved å hente ut varmen i avløpsvannet gjennom varmepumper og ved å produsere biogass av slam.

Ha en riktig god vanndag (og avløpsdag)!