Varsel om oppstart av planarbeid - Flakstad kommune

Viktig melding

Varsel om oppstart av planarbeid

Flakstad kommune varsler med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av Nerjorden aldersvennlig boligfelt på Ramberg, på eiendom 1859-29/9. Varsling gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 12-8. DRMA AS vil utarbeide planen på vegne av Flakstad kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet framgår av kartutsnittet over. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at den aktuelle tomten kan utvikles som et aldersvennlig boligfelt og bidra til en bærekraftig stedsutvikling. Foreslått planavgrensning omfatter i hovedsak området definert som GN2 i områdeplanen for Ramberg sentrum (plan ID: 18591704) med adkomst fra Sandnesveien. Området omfatter sone H730_3 med krav om arkeologiske undersøkelser. Planarbeidet er vurdert av kommunen til ikke å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. For mer informasjon om prosjektet bes kontakte Næringssjef i kommunen. Planinitiativ ligger som vedlegg

DRMA_Ramberg aldersvennlig boligfelt (PDF, 16 MB)

Innspill og merknader

Opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes sendes skriftlig innen 29. juni 2024 til:

navid@drma.no eller i brev (merkes «Innspill Nerjorden») til: DRMA AS Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen

Kopi av innspillene sendes til postmottak@flakstad.kommune.no