Varsel om igangsetting av detaljregulering for Flakstadveien 305 og 306, gnr 29, bnr 185 – Flakstad kommune

HOV + EGGE Arkitektur & Plan / Studio Hov starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Flakstadveien 305 og 306 i Flakstad kommune jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommen gnr./ bnr. 29/185, samt deler av eiendommene gnr./ bnr. 29/22 og 29/190 og deler av Flakstadveien. Underveis i planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Formålet med planen er å tilrettelegge for utnyttelse av egen eiendom til oppføring av minihusbebyggelse i tillegg til felles atelier med galleri. Hensikten er å utvikle hele eiendommen til et samlet konsept med fokus på bærekraftige og arealeffektive boligtyper tilrettelagt for kultur og kunst for beboere og turister.
Deler av planområdet er disponert til boligformål i områderegulering for Ramberg sentrum, mens det resterende er avsatt til LNF område i kommuneplanens arealdel. Det er gitt dispensasjon fra LNF-formål til bolig for fjellsiden.

Oppstartsmøte ble avholdt 21.04.2021. Flakstad kommune anbefaler oppstart av planarbeidet. Kommunen vurderer at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle kommentarer, spørsmål eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: karoline@hov-egge.no innen 25.06.2021

Postadresse: HOV + EGGE Arkitektur & Plan v/ Anna Karoline Hov Larsen

Kjølholtveien 18, 1680 Skjærhalden