Regnskap 2017 fremlagt til revisjon - Flakstad kommune

Viktig melding

Regnskap 2017 fremlagt til revisjon

Flakstad kommune har i 2017 holdt budsjettet der det var avsatt 6,5 million til betaling av tidligere års merforbruk, og i tillegg fått et mindreforbruk på 3,9 millioner. Med forbehold om at revisjonen godkjenner regnskapet vil vi da være ute av Robek-lista ett år før forpliktende plan.

Regnskapet er levert til revisjon, så det tas forbehold om mulige endringer som fremkommer her.

Årsaken til at resultatet er grovt sett:

Økt skatteinngang, som har bidratt netto til 1,6 million i økte frie inntekter.

Merinntekt eiendomsskatt på 400’ NOK

Lavere netto finanskostnader enn budsjettert, ca 1 million. Dette grunnet lavere rente på lån enn budsjettert, samt økt utbytte fra Lofotkraft.

Resterende resultatforbedring på ca 900’ NOK skyldes god budsjettdisiplin i organisasjonen som helhet. Enhetene har i veldig stor grad holdt sine budsjetter, og i mange tilfeller sett muligheten til å bidra positivt økonomisk når muligheten har bydd seg. En gjennomført sunn holdning til felles kommuneøkonomi.

Kommune Norge har  generelt gode resultater i 2017. Uansett er det stor grunn til å rette en stor takk til kommunestyret og de ansatte i Flakstad kommune for modige avgjørelser, nøktern holdning  og god arbeidsinnsats i 2017.

Regnskapet for 2017 vil med forbehold av revisjonens anmerkninger bringe Flakstad kommune ut av «Robek lista», etter nokså nøyaktig 10 år der.Det er allikevel viktig å påpeke at dette ikke er noen garanti for at 2018 og årene etter det blir like bra. Skatteinngang, finanskostnader, lønnsøkninger, nye utfordringer m.m. kan godt bidra til at resultatet endres negativt allerede i 2018.  Kommunestyret har i økonomiplanen bedt om at det planlegges for nye større tiltak, demensavdeling ved sykehjemmet og ny skole/rådhus som skal dekkes inn i fremtidige budsjetter.  Etter 10 år på ROBEK lista bør vi forsøke å posisjonere oss slik at vi har en buffer for fremtidige overraskelser. Vi må fortsatt ha full fokus på budsjettdisiplin og nøkternet inneværende år, og årene fremover.

 

Ramberg 27/2 2018

 

Erling Sandnes                        Lisbeth Mevold

Rådmann                                Økonomisjef