Presisering angående skoledrift i Flakstad kommune

For å kunne imøtegå eventuell usikkerhet om Ramberg skole, er det nødvendig å komme med en presisering om videre fremdrift.

Som følge av en helhetlig vurdering, stenges Ramberg skole med virkning fra 1. januar 2020. Undervisning vil skje på Napp skole fra stengningsdato.

Det ble gjennomført delvis stengning av Ramberg skole våren 2019 som følge av inneklima. I en rapport fremlagt av kommunelegen datert 19. september ble det forhåndsvarslet stenging fra 1.1.2020. Napp skole ble da forberedt som en løsning dersom forsvarlig drift på Ramberg skole ikke var mulig, med oppfølgning i slutten av november. Det er gjennomført midlertidige tiltak for forbedring i perioden. Vurderinger gjennomført på Ramberg skole gjennom denne perioden tilsier at inneklima ikke er tilfredstillende og forsvarlig drift ikke imøtegås. Det er ikke forventet forbedring av inneklima innen fristens utløp.

Med bakgrunn i helsefaglig vurdering av Ramberg skole og kommunestyrets vedtak om bygging av ny skole med tilhørende fremdriftsplan, ble det gitt internt varsel fra Rådmannen den 14. november om at undervisningen ville bli flyttet fra 1.januar 2020. Kommunelegen fattet nytt vedtak om stenging av skolen den 2.desember dersom ikke påpekte avvik ble lukket innen 1.1.2020.

Kommunen har mottatt et skriv fra Folkehelseinstituttet (FHI) den 18. desember, som anbefaler videre bruk av Ramberg skole. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at FHI ikke har hatt tilnærma hele historikken i saken til grunn for sine vurderinger. Psykososialt miljø er også en betydelig del av vurderingen som gjøres. Vi velger å stole på vår helsefaglige kompetanse, som har fulgt opp skolebyggene kontinuerlig over mange år. Dermed står bestemmelsen om at Ramberg skole stenges fra nyttår.

 

Erling Sandnes

Rådmann i Flakstad