Orienteringer på slutten av 2019

KPS vedtatt av nytt kommunestyre, midlertidige retningslinjer Lofotodden nasjonalpark og møteplaner for Flakstad kommune og Lofotrådet.

KS 2019-2023- 103/19 Vedtak: Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) som ble vedtatt av kommunestyret 11.juni 2019, i sak 054/19 videreføres utan endringer.

Vi kan da gå videre med å lage ny/revidere KPA.

KS 2019-2023- 104/19 Vedtak: Arbeidet med utarbeidelse av forprosjekt/prosessplan startes, dette med sikte på utarbeidelse av ny arealplan for Flakstad kommune. Administrasjonen bes legge fram behov og endringsbehov i forhold til gjeldende arealplan innen 1. mai 2020.

 

Lofotodden nasjonalparkstyre har vedtatt nye retningslinjer for organisert ferdsel i Lofotodden
nasjonalpark.
Retningslinjene gjelder for året 2020, og vil bli evaluert ved årets slutt.
Nasjonalparkstyret oppfordrer alle aktører som har aktivitet i nasjonalparken til å ta kontakt med
forvalter (oljkv@fylkesmannen.no), for en avklaring i forkant av aktiviteten.

 

Møteplan for kommunestyre og formannskap i 2020 er vedtatt:

https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2019003793&dokid=1356385&versjon=4&variant=A&

 

Møteplan for Lofotrådet i 2020:

 

Skatteinngangen per 30.november 2019

Vi har fått inn 40,4 millioner i skatt, mot 37,3 millioner til samme tid i fjor. Det er en oppgang på 8,3%.

Vi ligger da på 98,7% av landsgjennomsnittet. Vi er da på 4.plass i Nordland for 2019.

 

Vi ønsker alle ei fredfull jul og et godt nyttår i 2020.