Orienteringer om endringer i administrasjonen.

Knut Erik Dahlmo er i kommunestyremøte 15.9.2020 konstituert som rådmann fra 1.10.2020. Han vil ha ansvar for områdene helse – og omsorg, service/stab, NAV og Teknisk etat. Tone Knutsen konstitueres som assisterende rådmann fra samme dato. Hun vil ha ansvar for områdene oppvekst og kultur. Konstitueringene vil være gjeldende til kommunestyret har foretatt ansettelse av ny rådmann.