Nyhetsbrev uke 34

Sommerferien er over og hverdagen er tilbake

Felles løsning for god utnytting av næringsområdet på Ramberg

Klikk for stort bildeFormannskapet i Flakstad vedtok 20.8. en ny tomteplan for Ramberg næringspark som gir mulighet til å selge næringstomt til alle som har søkt om det.

Link til saken: https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2019002719&dokid=1354691&versjon=1&variant=A&

Forutsetningen er at det gjennomføres makeskifte og grensejustering med Sandneset Vel, slik at alle tomtene blir tilgjengelig og det kan inngås kjøpsavtale med de enkelte bedriftene. Kommunen har en positiv dialog med Sandneset Vel.

Ny tomteplan ble nødvendig etter at det i juni kom søknad om kjøp av et stort areal, og dermed behov for endring ift tidligere plan. Administrasjonen har arbeidet med saken gjennom sommeren, og vil avklare grensejustering og fullføre tomtesalg så snart som mulig.  Flere av bedriftene ønsker å komme raskt i gang med bygging og ny næringsvirksomhet på området, så dette er en viktig og positiv sak for Flakstad kommune.

 

ARN vel gjennomført - takk for innsatsen

Klikk for stort bildeARN ble gjennomført som planlagt torsdag 15.august. Her ble Flakstad kommune vist frem på en positiv måte med kreative og engasjerte innbyggere. Dette er god reklame mht. turisme og annen næringsvirksomhet, i tillegg får vi mange positive tilbakemeldinger fra utflyttede Flakstadfjæringer. Selv om vi ikke var formell vertskommune, hjalp vi til med blant annet løypevakter for å avholde rittet i samarbeide med våre nabokommuner. Kommunen betaler som avtalt 1.000 NOK i støtte per vakt, til de lagene som bidro med vakter. Denne gangen var det disse lagene som stilte opp: Mølnarodden grendelag, Napp småbåtforening, Nordbygda grendelag og Flakstad idrettslag. Vi takker for et godt samarbeid fra engasjerte og pliktoppfyllende løypevakter. 

 

Folketallsutvikling

Denne uka kom oppdaterte folketall per 1.juli. Denne viser en nedgang på 2 innbyggere siste kvartal, og vi er nå 1293 innbyggere i Flakstad kommune. Ved årsskiftet var vi 1292 stk.

Klikk for stort bildeFolketallsutviklingen har dessverre gått ned hos oss som i de aller fleste mindre kommuner som en trend over mange år. Da vi ble egen kommune igjen i 1976 var vi 2007 innbyggere i Flakstad. SSB sine prognoser viser at vi kan beregne å nærme oss 1000 innbyggere i løpet av 10-20 år. Samfunnet sentraliseres, og vi har sett litt på bosettingen innad i Flakstad kommune de siste 20 årene. Også innad i kommunen ser vi en sentralisering. Det vi dessverre ser er at nedgangen i folketallet  i noen områder ikke kompenseres med økning andre plasser i kommunen. Ramberg og Napp har vært relativt stabile, mens områdene rundt har blitt redusert.

 

Dette er som sagt en trend som ikke er unik for Flakstad kommune. Det vi har sett på, er at vi har mange arbeidsplasser i kommunen som er sesongbasert. I samarbeide med SALT, Nordland fylkeskommune og lokalt næringsliv har vi gjennomført et prosjekt for å se på mulighetene for å knytte forskjellige sesongarbeidsplasser sammen slik at ansatte kan bosette seg i Flakstad. "Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring" har vært tittelen på prosjektet. Mandag 30.september avholdes en bosettings konferanse som ledd i dette arbeidet. Her kommer det innledere fra Fylkeskommunen, næringslivsledere fra Værøy, Herøy, Lurøy og andre kommuner der de har hatt fokus på og lyktes med å få fast bosatte til sine arbeidsplasser. Konferansen blir annonsert, og alle som ønsker å bidra i dette arbeidet er selvsagt velkommen.

 

Skolen startet opp mandag 19.august

Klikk for stort bildeHvert år har vi en felles bli kjent tur med 1.-7.trinn der vi går til Jusneset og Nordfjæra. Fadderne, de som skal passe på at de sju nye førsteklassingene skal ha det trygt og godt og være en ekstrahjelper for de ute i friminuttene, fikk bli godt kjent på turdagen. De vandret sammen, og var også mye sammen på Jusneset der de klatret, lekte,  og var på skattejakt i fjæra. 2.klassingene fikk Klikk for stort bildeogså være mye sammen med sine faddere. Slike dager er fint for da får elevene myldre sammen på tvers av trinnene og ha det morsomt sammen og de blir kjent med hverandre noe som gjør dem tryggere i skoledagen. I tillegg er det jo bra med fysisk aktivitet.

 

Klikk for stort bildeHilsen en av lærerne

 

 

 

 

Forsinket fakturering av kommunale avgifter

Faktura for vann , kloakk og feiing for 2.halvår 2019 skulle vært sendt ut i begynnelsen av august , med forfall 1.september. Dette er ennå ikke gjort . Det skyldes en feil i KomTek – systemet som håndtere disse gebyrene  - og som viser seg å ta lengre tid å rette opp i.

IKT avdelingen i Vågan i samarbeid med brukerstøtta i KomTek holder på med dette arbeidet nå, men vi kan ikke si sikkert når de har løst opp i feilen.

Vi beklager dette så mye, men fakturaen vil bli sent ut så snart det er mulig , og selvsagt med  2- 3 ukers betalingsfrist slik vi bruker.

Hilsen Line på Økonomiavdelingen 

 

Vannledninger

Reparasjon av lekkasjer ved Sund vannverk skrider frem. Før arbeidet gikk i gang var forbruket opp mot 50m2 per time, i skrivende stund er vi nede i ca 12-13m2 per time. Dette tallet bør under 5m2 per time. Flere av lekkasjene vi oppdager er på anboringer som går inn til private boliger. Arbeidet vil fortsette i neste uke, hvor det tidvis kan bli bortfall av vann.

Etter at man begynner å få kontroll på Sund har vi også en eller flere lekkasjer på Krystad. Disse vil man forsøke å lokalisere og reparere etter Sund. Vi sliter også med at det er en lekkasje på inntaksledningen ved Krystad. Denne gjør det slik at det blir luft i inntaksledningen og at man til slutt mister vannet inn til vannverkshuset. Man må da til med pumpe for å pumpe vann opp ledningen.

 

Søknadsskjemaene til Flakstad kulturskole ligger nå ute på hjemmesiden. Plassene er fortrinnsvis Klikk for stort bildefor barn/ungdom, men det er også mulig for voksne å melde seg på. Alle er hjertelig velkomne til et lærerikt og trivelig år i Flakstad kulturskole!