Ledige stillinger som deltidsbrannmenn ved Flakstad brannstasjon - Flakstad kommune

Viktig melding

Ledige stillinger som deltidsbrannmenn ved Flakstad brannstasjon

Lofoten brann- og redningsvesen omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad, og Moskenes gjennom vertskommunesamarbeid og felles brannordning. Organiseringen av brannvesenet er i henhold til Dimensjoneringsforskriftens krav.  Samtlige brannmannskaper er deltidsansatte. Det er to brannstasjoner i Vestvågøy, én på Leknes (20 stk.) og én i Stamsund (10 stk.), én i Flakstad (8 stk.), en i Moskenes (16 stk.)

Arbeids- og ansvarsområde:

·         Innsatspersonell ved brann- og redningsoppdrag

·         Innsatspersonell ved andre akutte ulykker, herunder også oljevernberedskap

·         Delta på brannøvelser og mannskapsmøter i henhold til plan

·         Kjenne til og etterleve brannvesenets HMS-rutiner

·         Kunne utføre de oppgaver/anvende den kunnskapen som formidles gjennom brannøvelser og opplæring

·         Personlig ansvar for å vedlikeholde egen fysisk helse og opprettholde et tilfredsstillende ferdighetsnivå

·         Førerkort klasse B/BE

·         Bo- og arbeidssted primært nær brannstasjonen, men kan diskuteres, personell fra Napp, Sund og Fredvang vil bli vurdert.

Vedkommende som blir tilsatt må etter opplæringsperioden kunne betjene brannvesenets materiell (biler, redningsutstyr o.l.) og yte innsats i henhold til gjeldende prosedyrer. De som ansettes forplikter seg til å ta nødvendige kurs som måtte kreves i forbindelse med funksjon i brannvesenet, herunder bl.a. utrykningssertifikat, nødnett og grunnopplæring for deltidsbrannkonstabel. Den som ansettes må videre ha godkjenning fra hovedarbeidsgiver for utrykning evt. kurs/opplæring og øvelser i arbeidstiden.

Kompetansekrav:
Kompetansekrav i hht. Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).

Kvalifikasjoner som brannkonstabel, herunder:

·         Gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå. Dette vil i praksis si fag- eller svennebrev eller tilsvarende

·         Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, jfr. brann- og redningsvesenforskriften § 37. Kurset kan tas etter tilsetting.

·         Utrykningssertifikat. Kan tas etter tilsetting

·         Kurs i nødnett. Kan tas etter tilsetting.

·         Personlig egnethet

Personlige egenskaper
Tjenesten vektlegger: God fysisk og psykisk helse. God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer. Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver. God kommunikasjon og samhandling. Liker å arbeide i team, men likevel ha evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egne vurderinger.

Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.

Lønn:
Stilling avlønnes etter Hovedtariffavtalens kap 4 med stillingskode7237 Brannkonstabel. Godtgjørelser etter lokal særavtale kommer i tillegg.

Tilsettingsvilkår:
Arbeidstakere tilsettes i Flakstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Stillingsprosenten er 1,7%

Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves uttømmende politiattest etter politiregisterloven § 41 og god vandel før tiltredelse.

Søknadsfrist: 23.august

For spørsmål:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konst. brannsjef, Sara Johansson tlf: 930 90 540 eller leder beredskap, Øyvind Brattli tlf: 950 70 742

 Søknad sendes til Flakstad kommune HR-leder Vibeke Ringvej

Mail: vibeke.ringvej@flakstad.kommune.no

 Dokumentasjon på utdanning og praksis tas med til intervju.

 Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak jf. offentlighetsloven. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.