Kunngjøring - vedtak på skrivemåten av stedsnavn etter stadnamnlova

Nordland Fylkeskommune er vedtaksorgan for navn på bruer langs fylkesveger, og fylkeskommunen har satt opp stedsnavnskilt ved bruene uten at det foreligger et godkjent vedtak for navn på bruene over til Fredvang. Statens Kartverk er vedtaksmyndighet for naturnavn og derav navn på sund i sjø. Kartverket har med hjemmel i lov om stadnamn vedtatt navnene «Røssøystraumen» og «Klubbholmleia».

Nordland Fylkeskommune fattet 14.04.2021 vedtak i saken.

 
 
Klagerett (jf § 12 i stadnamnloven og § 6 a-c)

Vedtak på skrivemåten på stedsnavnene kan påklages av:

- Et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd.

- Eier eller fester i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom.

- En lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn.

- stedsnavntjenesten.

Klagefrist

Klagefristen settes til 24.06.2021.

Adressat for klagen

Klagen sendes til Nordland Fylkeskommune, postboks 1485, Fylkeshuset, 8048 Bodø. E-post: post@nfk.no

Kopi til Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg. E-post: Postmottak@flakstad.kommune.no