Kunngjøring av vedtak – egengodkjenning av reguleringsplan for Napp Panorama - Flakstad kommune

Viktig melding

Kunngjøring av vedtak – egengodkjenning av reguleringsplan for Napp Panorama

Representant Kristine Friis er ikke tilstede.

Forslag enstemmig vedtatt.

KS- 048/24 Vedtak:
1. Det vises forslag til detaljreguleringsplan av Nappstraumen Panorama, planID 18592003,
med tilhørende planbeskrivelse datert 10.06.2024, plankart datert 10.06.2024 og planbestemmelser datert 10.06.2024.
2. Med hjemmel i plan og bygningsloven §12-10 legges forslaget ut på offentlig høring og ettersyn.

Planen finner du i sin helhet på kommunens hjemmeside: https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021015751&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

Høringsfristen for å gi merknader eller innsigelser settes til 09.08.2024.


Eventuelle merknader merkes med saksnr: 23/22 og sendes til postmottak@flakstad.kommune.no 
Eventuelle spørsmål kan sendes til e-post: dag.walle@flakstad.kommune.no , telefon: 905 55 014