Høring og offentlig ettersyn. PlanID: 15891805.

Planbeskrivelse:
Flakstad kommune har mottatt privat forslag på reguleringsplan for næringsområdet i Skjenfjorden. Planen legger til rette for bygging av hjeller for tørking av fiskeprodukter samt bygninger tilknyttet dette formålet. Utenom tørkesesongen planlegges bobilparkering.

For å kunne få en helhetlig og effektiv drift av området må deler av terrenget sprenges bort og planeres ut. Det må derfor påregnes 2-3 nivåer etter at området er fullt utbygd. Området vil etter opparbeidelse sikres, og tilplantes med stedlige vekster slik at terrenginngrepet ikke blir for iøynefallende.

KS 2019-2023- 050/22 Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

1. Det vises til forslag til reguleringsplan for Skjenfjorden-fiskehjeller, med tilhørende plankart datert 24.09.21, reguleringsbestemmelser datert 24.09.21 og planbeskrivelse datert 28.09.20.

2. Med hjemmel i PBL § 12-10 legges forslaget til reguleringsplan for Skjenfjorden-fiskehjeller med planID 18592101 ut til offentlig ettersyn.

3. Deler av området har tidligere vært benyttet til brenning av avfall og forurenset trevirke, herunder stokker impregnert med kreosot. Dette området skal undersøkes for eventuell forurensing av foretak godkjent for slike oppgaver. Rapporten fra undersøkelsen, sammen med dokumentasjon på at eventuelt forurenset avfall er levert godkjent mottak må fremlegges ved søknad om tiltak.

4. Automatisk fredete kulturminner – tas inn i reguleringsbestemmelser. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, §8.

5. Det tas inn i planbestemmelsene om at fiskehoder (hau) henges lengst mulig unna bebyggelse eller der det oppnås størst effekt på demping av lukt.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i 9 uker fra 31/5 til 2/8 -22  (Utvidet med 2 uker grunnet ferieavvik.). Merknader eller innsigelser til forslaget merkes med saksnr: 21/113 og sendes Flakstad kommune innen 1/8 -22.

Adr: postmottak@flakstad.kommune.no  eller Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg.

Kontaktperson: Dag Walle, mob: 905 55014 eller dag.walle@flakstad.kommune.no

Saksdokumenter finner du her:

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021006179&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&»