Demensteam etablert i Flakstad

Flakstad kommune har etablert et demensteam, bestående av fagressursene Linda Berthelsen og Inger Johanne Nygård. Teamet er organisert under Hjemmetjenesten, som ledes av enhetsleder Laila Kristiansen. Teamet jobber etter de faglige retningslinjer som ligger til grunn for demensplan 2020-2025, og samarbeider med helseressurser både internt i Flakstad og med spesialisthelsetjenesten. Demensteamet har også laget en foreløpig handlingsplan. Etableringen er en del av kommunens satsning i tråd med Meld. St. 15 (2017–2018)Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt;

e-post: demensteamet@flakstad.kommune.no

Telefon: 95268976