Boligplan 2023 - 2030

Planen skal erstatte tidligere Boligpolitisk plan for Flakstad 2016-2020. Kommunestyret i Flakstad vedtok 06.009.2022 å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn forslag til planprogram.

Høringsfristen er satt til 4 uker

Innholdet i planprogrammet

Planprogrammet beskriver hensikten og målet med boligplanen, dagens situasjon, viktige utfordringer, kunnskaps- og utredningsbehov, medvirkningsopplegg, forslag til hvordan det videre arbeidet med boligplanen skal organiseres, i tillegg til en grovmasket fremdrift.

I planen skal den ordinære boligpolitikken og den sosiale boligpolitikken ses i sammenheng. Temaplanen skal beskrive muligheter og utfordringer utviklingen på boligmarkedet gir for samfunn og innbyggere. Planen skal komme med tiltak som gjør at flere kan skaffe seg en god bolig, som forebygger at flere blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og som sikrer til de som ikke selv klarer å skaffe eller beholde bolig. 

Hva skjer etter at planprogrammet er vedtatt? 

Etter planprogramfasen vil det utarbeides en temaplan som skal beskrive boligpolitiske strategier og tiltak i planperioden for hele boligmarkedet i kommunen, samt framtidige boligtilbud til alle innbyggerne.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål? Send epost til postmottak@flakstad.kommune.no eller kontakt servicetorget på tlf 76 05 22 01

Planprogram boligplan  (PDF, 149 kB)