Angående jordskred i moreneryggen på Vikten

Flakstad kommune har mottatt følgende mail fra NVE angående jordskredet som har gått i moreneryggen på Vikten:

Oppfølging av melding om jordskred ved Vikten, Flakstad kommune

 

NVE Region Nord ved geolog Odd-Arne Mikkelsen har vært i kontakt med rektor ved Vikten skole og Teknisk sjef i Flakstad kommune etter bekymringsmelding til NVE om jordskred ved Vikten skole, Flakstad kommune

 

Kort oppsummering fra NVEs side: Jordskredet har gått mellom Vikten skole og nabohuset. Skredet ble først observert onsdag kveld, men lokal innbygger mener å ha sett det allerede 1 nyttårsdag, men det er noe usikkerhet i dette. Jordskredet er rapportert å ha truffet og skadet en sjå og en platting på huset. Ingen skader på selve hus eller skole.

 

NVE har utført feltarbeid i Vikten sommer 2018 i forbindelse med skredkartlegging av utsatt bebyggelse i Flakstad kommune. I den forbindelse har NVE god kunnskap om skredfare i Vikten etter denne kartleggingen. Skråningen bak bebyggelsen har en høydeforskjell på rundt 15-20 meter og bebyggelsen ligger tett på skråningsfoten. NVE har ikke observert spor etter tidligere jordskred langs denne skråningen bak husene under feltbefaringen. Vi pratet med flere lokale beboere langs denne skråningen og ingen kunne fortelle om tidligere skredhendelser. Langs denne skråningen er det ingen spesifikke punkter som utpeker seg som ekstra utsatt.

 

Jordskredet vurderes på bakgrunn av mangel på tidligere spor etter jordskred og historikk til å være en sjelden hendelse. Det er ingen holdepunkter som tilsier at man må være bekymret for resterende bebyggelse i Vikten. Nedbør og avrenning antas å være utløsende årsak til jordskredet. Så fort nedbøren og avrenningen opphører vil også løsmassene stabiliseres. Poretrykket i løsmassene vil da gå ned. Det var meldt kraftig nedbør på fredag 4. januar 2019 i Lofoten. Rektor og NVE diskuterte fare for nye jordskred og faglig sett er det lite trolig at det vil gå nye jordskred i Vikten under regnværet, men naturen kan være lunefull, så ingenting er 100% sikkert. I den sammenheng kan det være greit å holde skolebarna hjemme på fredag 4. januar 2019 konkluderte NVE og rektor.

 

 

Ettersom naturen ikke er 100% å stole på, så kan man kan ikke utelukke fare nye jordskred, men flere faktorer gjør at eventuelle skader fra jordskred vil bli begrenset. Skråningen har liten høydeforskjell og eventuelle jordskred vil ikke bli store. NVE vurderer at det ikke er fare for liv og helse, men et eventuelt jordskred som treffer hus kan føles ubehagelig og det vil kunne bli mindre skader på huset, for eksempel vil kjellervinduer kunne bli slått inn o.l.

 

NVE har rettet forespørsel til Flakstad kommune om å få tatt flere oversiktsbilder av jordskredet slik at NVE kan få mer kunnskap og vurdere behov for ytterligere oppfølging.

 

 

 

Odd-Arne Mikkelsen

Geolog

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Nord – kontorsted Tromsø

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)