Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021 - Flakstad kommune

Viktig melding

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020 overført til kommunene som en del av regionreformen. Flakstad kommune har fastsatt retningslinjer for bruken av midlene.

Søknadsfrist: 15. mars
Søknad sendes inn elektronisk via Altinn

Hvem kan søke
Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Tilskudd kan også gis til foretak som har rette til produksjonstilskudd, men hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Prioriterte tiltak

  • Sperregjerder, tilskudd inntil 50 %
  • Sanke‐ og skilleanlegg, tilskudd inntil 50 %

Krav til søknad

  • Planlagt tiltak skal beskrives godt med informasjon om type materiell som skal brukes, mål og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller spesielt utstyr.
  • Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge.
  • Avtaler med grunneiers tillatelse eller fra andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet for 10 år fra søknadsåret  skal legges ved søknaden.
  • Kart som viser stedet der tiltaket planlegges. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer på berørte eiendommer.
  • For egeninnsats benyttes timesats på 250 kr. for manuelt arbeid og administrasjon, og 600 kr. for arbeid der traktor/ gravemaskin etc. benyttes.

Dersom tiltaket også kan være aktuelle for SMIL‐midler – ta kontakt med saksbehandler for SMIL‐midler. 

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv  2019-45 og kommunens prioriteringer.