Næringsareal i Napp havn

Flakstad kommune har sammen med Kystverket fullført prosjekt med utdyping, miljørensing og forbedring av Napp fiskerihavn. Det er etablert to nye næringsareal på oppfylte miljødeponi i havneområdet, et i Napp-osen og et på Øyskjæran foran Napp skole. Begge disse arealene skal tilrettelegges for salg eller utleie (festeavtale) til næringsvirksomhet. Interesserte bedrifter kan sende inn vedlagte interessentskjema, og vil da motta nærmere informasjon og betingelser om salg/leie av kommunale næringsareal.

 

Klikk for stort bilde

Napp-osen næringsområde

Området er totalt på ca 20 daa og ble oppfylt av Kystverket 2015-2016 som miljødeponi med steinsjete' for innfatning og skjerming. Det planlegges etablert ny avkjøring fra E10 som vil gi bedra forhold for tungtransport til næringsområdet. Området ligger like ved E10 og fiskerihavna. Det er kort avstand til kommunal industrikai med 7 m dybde.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Osen_planskisse 230915 (PDF, 2 MB)

Osen_planskisse_02 (PDF, 2 MB)

 
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 
 
 
 
 
 
 
Øyskjæran næringsområde
Området er ca 10 daa og ble oppfylt av Kystverket 2015-2016 som miljødeponi med steinsjete' for innfatning mot innløpet og havneområdet. Mot sørøst er det en molo for skjerming av havna mot sjøen. Det er etablert båtoppsett ved småbåthavna, og det planlegges flytting av kommunal flytebrygge til området som er avsatt til allmenningskai. Kommunen vil etablere infrastruktur med veg, strøm, vann og avløp frem til tomtegrensen.
 
Reguleringsplan for området er nylig vedtatt og har fordeling mellom næring/industri ytterst mot havna og sentrumsformål inne ved småbåthavna og rundt skolen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikk for stort bilde 
Klikk for stort bilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde