Lofoten er med i utvikling av utslippsfrie fartøy i sjømatnæringen - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Lofoten er med i utvikling av utslippsfrie fartøy i sjømatnæringen

Innovasjonsprosjektet ZeroKyst skal utvikle hydrogen-elektriske fartøy og lokal energiforsyning i Lofoten, slik at målet om halvering av klimagassutslipp fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030 kan oppnås. Dette vil oppfylle vedtatte klimamål og gi sterkere fortrinn for sjømat fra slike fartøy. Bak prosjektet står ledende teknologimiljø som Siemens, Sintef og NTNU sammen med Selfa Arctic som har bygd de første hybridelektriske sjarkene som finnes. I tillegg er den nasjonale bedriftsklyngen Renergy med. Lofotkraft Muligheter AS, Ballstad slip AS og Flakstad kommune er samarbeidspartnere i utbygging av pilotanlegg med fartøy og infrastruktur i Lofoten.  

MS Karoline på 11 meter kom i 2015 fra Selfa Arctic og var den første batteridrevne sjarken. Siden er det kommet noen flere, men foreløpig ingen el-sjarker i Lofoten. Angelsen Senior på 21 m er den største el-hybridbåten så langt i kystflåten i Flakstad og Lofoten. Gjennom prosjektet ZeroKyst skal det på Ballstad utvikles løsninger for ombygging av fartøy fra diesel til elektrisk. I tillegg skal det etableres landstrøm og ladeanlegg i havnene som kan brukes på en fleksibel måte og dekke flere behov.

Prosjektet skal også realisere et nybygg med utslippsfri fremdriftsløsning og tilhørende ladeanlegg. For å oppnå 100% utslippsfrie løsninger må det utvikles en kombinasjon av batteripakker og energi fra brendselcelle som drives av hydrogen om bord i båten. Lokal produksjon og tanking av hydrogen blir egne delprosjekt som gjennomføres av prosjektpartnerne i ZeroKyst.

Kommunene i Lofoten har gjennom Lofotrådet vedtatt en grønn vekststrategi – Lofoten De grønne Øyene 2030. Destination Lofoten og Lofotkraft er samarbeidspartnere i satsingen. Flakstad har i kommuneplanen satt mål om å utvikle kystfiske med fartøy og havner som har moderne og klimatilpasset teknologi. Gjennom hovedprosjekt støttet av Miljødirektoratet har Flakstad de siste to årene arbeidet med klimasatsing i kystfiskehavner og trekt inn lokale bedrifter, bransje-organisasjoner, Lofotrådet og FoU-miljø som UiT, Sintef, SALT, Love Utvikling og andre.

Lofotkraft har sammen med Flakstad fått midler fra Enova til å kartlegge behov og muligheter for elektrifisering i havnene. Dette blir viktig for å dimensjonere lokale energiløsninger. Ballstad slip er i gang med omlegging av driften for å møte klimakrav og utvikle fremtidens fiskeflåte.

Innovasjonsprosjektet ZeroKyst bygger på arbeidet med klimasatsing og grønn teknologiutvikling i Lofoten. Det er søkt finansiering for de fem delprosjektene i ZeroKyst med totalt over 150 mill, og det blir hard konkurranse om midlene. Delprosjektet i Lofoten har ramme på rundt 20 mill, hvorav 60% er søkt som tilskudd. Svar ventes i september.

 

Skissen viser planlagte elementer i prosjektet.   

Se vedlagte pressemelding om prosjektet ZeroKyst.  

 

Presseoppslag Teknisk Ukeblad