Fosterhjem

Barn som for en kortere eller lengre tid ikke kan bo hjemme, kan ved hjelp av barneverntjenesten plasseres i fosterhjem hvor barnets behov for omsorg og evt. behandling kan dekkes.

Dette gjøres kun når forholdene i hjemmet er slik at barnet ikke kan bo hjemme. En forutsetning er at barnet er i stand til å nyttiggjøre seg å bo i et fosterhjem. Tiltaket kan være basert på samtykke fra foreldrene og/eller barnet, eller basert på vedtak om omsorgsovertakelse i Fylkesnemda for barnevernog sosiale saker.