Barneverninstitusjon

Barn som for en kortere eller lengre tid ikke kan bo hjemme, kan ved hjelp av barneverntjenesten plasseres i institusjon hvor barnets behov for omsorg og ev. behandling skal dekkes.

Dette gjøres kun når forholdene i hjemmet er slik at barnet ikke kan bo hjemme, og barnet ikke kan nyttiggjøre seg plass i et fosterhjem. Dette kan være basert på samtykke fra foreldre og/eller barnet, eller basert på vedtak i Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker.