Barnehage / SFO

Barneverntjenesten kan anbefale prioritert ved tildeling av plass i barnehage. Oppholdsutgifter i barnehage og SFO kan barneverntjenesten dekke helt eller delvis.

Barnehage: I tillegg til at foreldre søker om barnehageplass på vanlig måte, vil barneverntjenesten på ønske fra foreldre anbefale prioritert ved tildeling av plass i barnehage hvis det er særlige grunner som tilsier at barnet har behov for barnehageplass. Ved ledig barnehageplass vil barnet bli prioritert. Barneverntjenesten skal jevnlig vurdere effekten av hjelpetiltaket.

Barneverntjenesten skal se på familiens økonomiske situasjon før utgifter til barnehage/SFO blir dekket av barneverntjenesten. Familien må søke trygdekontoret om stønad til barnetilsyn å få dekket deler av utgiftene til barnepass/SFO hvis de har rettigheter der.

Barnehageplass kan settes i verk uten at foreldrene er enig etter vedtak i Fylkesnemda for sosiale saker.