Informasjon om fugleinfluensa: - Flakstad kommune

Viktig melding

Informasjon om fugleinfluensa:

Fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet. Det er lav risiko for at fugleinfluensa smitter over til mennesker.

Dersom du finner en eller flere døde fugler skal du ta kontakt med mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type: andefugler, havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler ( spesielt ørn og musvåk), åtseletere, kråkefugler, småfugl: kun ved mange døde fugler på et lite område.

Link til å melde fra: Meld fra om syke eller døde fugler (eller dyr) ved mistanke om fugleinfluensa: Steg 1 av 3 - Meld fra om døde eller syke villfugler | Mattilsynet

SYMPTOMER
Symptomer på fugleinfluensa varierer fra art til art, forløp og virus. De mest vanlige  er nedsatt skyhet, balanseproblemer, unormal vridning av hodet og vansker med å fly. En fugl kan være smittet selv om ikke alle symptomer er synlige samtidig.

Fjerning av fugl på egen eiendom
Ikke ta på fugl eller andre dyr som er døde.

I områder uten kjent fugleinfluensa kan fuglen legges i dobbel avfallspose og kastes i restavfall. Bruk engangshansker, munnbind og vaske hender grundig etterpå.

Dersom det er i et område der det er grunn til å mistenke fugleinfluensa  må du kontakte kommunen for håndtering av døde fugler. Du kan også grave fuglen ned, den må graves så dypt at ingen andre dyr kan grav den opp. Ikke grav i område myr/ bekk. Bruk engangshansker og munnbind ved håndtering av fugl og vask hender godt med såpe og vann etterpå. Utstyr som har vært i kontakt med fuglen skal kastes i restavfall.

Død fugl på uteområde barnehage/ skole
Ved funn av døde fugler der barn/ ungdom oppholder seg bør disse fjernes. Skal gjøres av en voksen person likt beskrevet over. Skal ikke graves ned på uteareal der barn leker.

Funn av mange døde fugler
Ta kontakt med Kommunen dersom du finner mange døde fugler. Ikke rør fuglene selv.

Funn av syk fugl
La fuglen være i fred.

Det er mattilsynet sammen med veterinærinstituttet som vurderer om fugler skal undersøkes for fugleinfluensasmitte. Flakstad kommune følger råd og veiledning fra mattilsynet.
Du kan lese mer på mattilsynet sine hjemme sider , samt svar til innbyggere om fugleinfluensa

Svar til innbyggere om fugleinfluensa | Mattilsynet