Brukerundersøkelse ved Solhøgda bo og behandlingssenter - gode tilbakemeldinger

I ferbuar 2017 har vi hatt en brukerundersøkelse ved Solhøgda bo- og behandlingssenter.

Tilbakemeldingene viser tilfredshet med tilbudet vårt. Vi ligger omtrent på landsgjennomsnittet.

Vi fikk en oppslutning på 71% og vi setter stor pris på at så mange har tatt seg tid til å svare på vår undersøkelse. Resultatet av undersøkelsen vil bli brukt i det videre arbeidet på Solhøgda for å forbedre våre rutiner.

 

Vi gjør det godt

Det vi ser av undersøkelsen er at vi at gjør en god jobb med å behandle pasientene med respekt, verdighet og at de blir hørt når de har noe de ønsker endringer på. Dette skal vi fortsette å jobbe med slik at det føles slik for pasientene våre i årene som kommer.

 

Forbedringer

Våre forbedringspotensialer som vi vil jobbe med framover de kommende år er kommunikasjon med pasient og pårørende. Vi gjør en dårligere skår en landsgjennomsnittet på at:

  • Brukerene ikke vet hvem deres kontaktperson i avdelingen er.  

    Alle som kommer inn på sykehjemmet på langtidsplass får en primærkontakt, en kontaktperson som både pasient og pårørende kan ta kontakt med for alt de har av spørsmål angående avdelingen og pasienten. Vi ser at vi er for dårlige til å kommunisere dette ut til pasient og pårørende. Pårørende vil bli tilbudt minimum et møte med primærkontakt og gruppesykepleier pr år. 

 

  • Brukerne får fysioterapeuttjeneste når de har behov for dette uten at pårørende kjenner til dette. Igjen er vi for dårlig å kommunisere ut hva vi har av tjenester. 
    Fysioterapeut i Flakstad kommune har tilsyn på Solhøgda 1 gang i uka. 

    Arbeidsoppgavene til fysioterapeut er søknadsprosess og tilpassing av hjelpemidler, behandling og oppfølging av pasienter/beboere med særskilte behov, samt veiledning av personalet. Særskilte behov kan være rehabilitering etter skade for at pasienten skal hjem eller oppnå et best mulig funksjonsnivå i forhold til den enkeltes potensiale. Det kan også være nyoppstått skade og frakturer, som krever tettere oppfølging over en periode. 

    Veiledning av personale er særlig viktig der pasientene har behov for daglig korte økter/treninger, evtl. trening i ADL.