Vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om rammer for vannforvaltning - vannforskriften. Forskriften ble gjort gjeldende fra 01.01.2007. Vannforskriften setter forpliktende mål for miljøtilstanden (økologisk og kjemisk) i ferskvann og sjøvann ut til ei nautisk mil fra grundlinja og gir føringer for utarbeidelsen av regionale vannforvaltningsplaner.

Se lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=Vannforskriften

Helhetlig vannforvaltning?

Det nye med vannforskriften er at den har bestemmelser for planlegging av helhetlig og samordnet vannforvaltning på tvers av alle sektorer som bruker og påvirker vann. Dvs. at Vannforskriften setter rammene for at alle parter langs vassdraget må samarbeide og lage planer for å oppretteholde (f.e. drikkevannskilder) eller forbedre miljøtilstanden i vannforekomstene (f.e. i havnområder). Ferskvann og kystvann skal sees i sammenheng. Vannforskriften har klare verdier for innhold av næringsstoffer og miljøgifter i vannforekomster. Den beskriver også livsbetingelsene for livet i vannforekomstene og hvilke organismer man forventer å finne for eksempel på bunnen i ei elv i Flakstad. Forskriften følger opp eksisterende lovverk for utslipp av kloakk, prosessvann fra fiskeindustri mv. slik at kravet til oppfølging av disse blir strengere.

Organisering: vannregion Nordland > vannområde Lofoten > Flakstad

Norge er inndelt i totalt 18 vannregioner, hvorav 7 av disse er internasjonale med Sverige og Finland. Flakstad tilhører vannregion Nordland som er delt i 10 vannområder. Lofoten er definert som ett av disse.  Alle inndelinger er gjort med hensyn til nedbørsfelt og samsvarer derfor ikke nødvendigvis med andre administrative grenser, for eksempel kommunegrensene. 

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet og Lofoten Matpark har prosjektledelse for Lofoten Vannområde for oppfølging av EUs vanndirektiv.

Hva betyr dette for kommunen?

Vannforskriften vil føre til større fokus på vannkvalitet og dermed også strengere oppfølging av gjeldende lovverk når det gjelder utslipp til ferskvann og sjø. Vannforskriften vil, som en selvfølge, være en del av den nye hovedplanen for vann, vannmiljø og avløp og påvirker også avløpsløsningene i Flakstad kommune.

Mer om arbeidet med oppfølging av vannforskriften kan leses på vannportalen.

http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/vannomrader/lofoten/  

https://norskvann.no/images/torilh/toril_pdf/Brosjyre_vannforskriften.pdf