Status prosjekt VA juni 2017

I Flakstad kommune jobber vi med for- og utbedringer av avløpsforhold i hele kommunen, først på Ramberg: vi må finne og velge de mest robuste og klimatilpassede tekniske løsningen for å bedre kloakkeringen, dvs. endelig løse driftsproblemer og luktproblemer i Ramberg området i sin helhet. Konkurranseprosessen er igangsatt og det forventes et kvalitetssikret dokument -som heter et konkurransegrunnlaget som skal legges ut på Doffin (= den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser)- med tilhørende dokumenter i løpet av sommeren. Men vi har som kommune ikke bare fokus på avløp.  

Digitalisering etter manuell kartlegging av vann-óg avløpsinfrastrukturen (ledninger, kummer osv.) i hele kommunen er igangsatt med hjelp av driftsenheten og eksterne aktører. 12.6 og 17.6 ble også sjøvannsledningen fra Sund-Mølnarodden inspisert med ROV = Remotely Operated Underwater Vehicle (av Seløy Undervannsservice as/Nautilus Survey). Det skal legges ut noen bilder og interessante video på facebook (Flakstad kommune).

Planprosessen med hensyn til utarbeidelse av en ny helhetlig hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp 2018-2028 ved hjelp av et fleksibelt verktøy: et planprogram, er igangsatt. Forslag til planprogrammet ble publisert (hjemmeside, facebook og Lofotposten 24.3.17) og fastsatt av formannskapet 30.5.17 og utarbeidelse av hovedplanen er i gang

En overordnet overvannsplan for Napp ble utarbeidet (planen skal være en del av hovedplanen) og i neste trinn ble det innmålt/registrert alle eksisterende og kjente stikkrenner og grøfter (på fred.23.6). Spyling av tett stikkrenner og utdyping av grøfter vil bli gjort, i løpet av sommeren. Det skal informeres innbyggere på Napp på forhånd. Overvann påvirker vårt avløpssystemet også, særlig når de blir satt under trykk ved tilførsel av store mengder overvann.  

Prosessen fortsettes!

Ingrid Verbaan, prosjektleder