Mulighetsstudie som grunnlag for områderegulering av tre fiskevær i Flakstad.

Flakstad kommune fullførte i 2018 en periode på 6 år med omstillingsprosess, som ble igangsatt etter finanskrise og markedssvikt i hovednæringa kystfiske samt tap av arbeidsplasser som følge av sentralisering. Et viktig tiltak var analyse av status og muligheter for å skape positiv utvikling. Gjennom prosjektet Fremtidens Fiskevær ble det utarbeidet en omfattende mulighetsstudie for fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Dette er grunnlaget for  kommunens utarbeiding av områdereguleringsplaner, som legger til rette for satsing og næringsutvikling hos lokale bedrifter og aktører rundt de tre fiskerihavnene. 

Flakstad fikk omstillingsmidler i de seks årene 2012-2017, og det lokale næringslivet ble prioritert ift bruk av omstillingsmidlene. Parallelt skulle kommunen drive sitt arbeid med tilrettelegging for næring og utvikling. Et hovedtiltak for kommunen var å ta et krafttak med oppdatering av kommunale planer, bl.a. reguleringsplaner og boligplan som viktige forutsetninger for å skape næringsutvikling og stedsutvikling. Boligpolitisk plan ble vedtatt i 2016 etter at kommunen hadde fullført lokale bolystprosjekt og deltatt i nettverket Fremtidens Bygder. En omfattende og nødvendig jordskifteprosess med 45 eiendommer i Napp havn ble fullført våren 2019 ved at kommunen var tilrettelegger for Jordskifteretten.

Mulighetsstudien som ble utarbeidet vinter-vår 2017 etter omfattende faglig analyse, informasjonsmøter og lokal medvirkning la et viktig grunnlag for videre utvikling i Flakstad. Flakstad kommune gjennomførte en nasjonal anbudsrunde og valgte 70 grader Nord som planarkitekter.

Link til anbudsutlysningen: https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/ib32128e0-28d3-4d34-bd44-62323330ec66/anbudsdokument_fremtidens-fiskevaer.pdf

Link til mulighetsstudien: