Kunngjøring av vedtak - Områdereguleringsplan for Ramberg

 

Flakstad kommunestyre har i møte den 13.3. 2019, k-sak 18/19 egengodkjent områdereguleringsplan for Ramberg. PlanID: 18591704

ArkivID: 18/4836

 

Hensikten med planen er å stimulere til en mangfoldig samfunnsutvikling i Flakstad kommune med varierte og gode botilbud, offentlig og privat service, og variert næringsliv som bygger på de naturgitte forhold kommunen har.

Dette innebærer at det skal tilrettelegges for fiskeribedrifter og fiskeres fremtidige behov, utvikling av servicenæring og detaljhandel der dette er ønskelig, og samtidig skal stedene forberedes for å håndtere en stadig økende turisme. Det er også planens intensjon å legge til rette for trygge og enkle trafikale løsninger for gående- og syklende, samt for biltrafikk gjennom stedene fra fastboende, næringstrafikk og besøkende.

Reguleringsplanen har til hensikt å forenkle de prosesser som trengs for en videre steds- og  samfunnsutvikling, slik at planen blir forutsigbar og raskt gjennomførbar, men samtidig ivaretar sterke samfunnsmessige og allmenne behov som måtte komme i fremtiden.

Link til plandokumenter: https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018004836&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

Ved saken på hjemmesiden ligger bl.a. saksfremlegg med vedtak, planbeskrivelse, plankart, reguleringsbestemmelser og ROS-analyse.  Merknader med kommentarer er også vedlagt. Planbeskrivelse og mulighetsstudie er relativt store dokument.

Bestemmelsene er oppdatert etter vedtak/egengodkjenning og følger vedlagt

.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Flakstad kommune,  8380 Ramberg  eller  postmottak@flakstad.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.