Boligplan Flakstad

Boligpolitisk plan for Flakstad kommune 2016-2020 ble utarbeidet etter en grundig planprosess og vedtatt i kommunestyret. Planen beskriver status, utfordringer og strategier for å tilrettelegge for boligbygging og botilbud for innbyggerne i kommunen. Flakstad er en attraktiv kommune å besøke, men mangel på boligtomter, leiligheter og omsorgsboliger nær butikk, skole og andre servicetilbud er et generelt problem også i distriktskommunen Flakstad. 

Boligplan for kommunen  kan ha mange former, og mange skal involveres i planprosessen. Et krav er at planen viser hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å sikre bolig til de som ikke selv er i stand til dette. Flakstad fikk laget og vedtatt planen i 2016, etter en god planprosess med politisk forankring og bred medvirkning fra innbyggere, byggebransjen og andre. Husbanken, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune bidro med gode faglige innspill.   

Bakerst i planen er det utarbeidet boligpolitisk handlingsplan som kan oppdateres ved behov og brukes som et verktøy for kommunen i boligarbeidet.  

Se selve plandokumentet vedlagt: Boligpolitisk plan Flakstad 2016-2020 - vedtatt  (PDF, 4 MB)