Næringsareal på molo i Ramberg havn

Flakstad kommune har ledige parseller for fiskerirettet næringsvirksomhet på moloen i Ramberg havn. Parsellene er regulert i kommuneplanen, og bortleies (festes) på festekontrakt til aktuelle næringsdrivende etter politisk godkjenning. Årlig festeavgift er fastsatt til 6 % av markedsverdi i gjeldende retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.

Næringsarealene på moloen ligger sentralt i Ramberg fiskerihavn. Det er kommunal veg, vann og strøm på moloen. Kommuneplanen har fastsatt at kaier på moloen skal være skråstilt for å gi mer effektiv kailengde. Det er avklart med Kystverket at bygging på yttersida (mot vest og sør) av moloen ikke kan skje før det er avklart i arealplan. Dette kan skje ifm. kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, dersom det er interesse for dette.

Interesserte næringsdrivende bes ta kontakt med Flakstad kommune og sende innKlikk for stort bilde vedlagte interessentskjema.