Næringsareal på molo i Ramberg havn

Flakstad kommune har ledige parseller for fiskerirettet næringsvirksomhet på moloen i Ramberg havn. Parsellene er regulert i kommuneplanen, og bortleies (festes) på festekontrakt til aktuelle næringsdrivende etter politisk godkjenning. Årlig festeavgift er fastsatt til 6 % av markedsverdi i gjeldende retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.

Næringsarealene på moloen ligger sentralt i Ramberg fiskerihavn. Det er kommunal veg, vann og strøm på moloen. Kommuneplanen har fastsatt at kaier på moloen skal være skråstilt for å gi mer effektiv kailengde. Det er avklart med Kystverket at bygging på yttersida (mot vest og sør) av moloen ikke kan skje før det er avklart i arealplan. Dette kan skje ifm. kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, dersom det er interesse for dette.

Interesserte næringsdrivende bes ta kontakt med Flakstad kommune og sende inn vedlagte interessentskjema.