Næringsareal i Ramberg havn - Ramberg næringspark

Flakstad kommune har næringstomter for salg eller leie sentralt i Ramberg havn. Dette er på fylling som ble etablert ifm at Kystverket fullførte utdyping av Ramberg havn i 1998. Kommunen har fått utført miljøanalyse i 2017, og det skal tilrettelegges infrastruktur frem til tomtegrensene. Næringsområdet er på ca 20 daa totalt, og noe av dette er ledig. Området ligger nær E10 og fiskerihavna med dypvannskai.

Næringsområdet i Ramberg næringspark er regulert til næring/industri nærmest havna, og sentrumsformål/næring på den delen som ligger mot sørøst. Det er vedtatt tomteplan for området, og denne kan eventuelt endres og tilpasses noe ift aktuelle behov. Bedrifter som er interessert i næringsareal bes fylle ut og sende inn vedlagte interessentskjema.

 

 

Kontaktperson i kommunen:

Nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen 90944275

Teknisk sjef Tom Kristian Halland 90658885