Tilskudd for trua naturtyper kan søkes innen 15. januar 2018

Fylkesmannen kan innvilge tilskudd til å ivareta trua naturtyper og lage skjøtselsplan for slike områder. Vedlikehold med gjerding, rydding, restaurering, slått eller beiting kan støttes. Videre kan det søkes tilskudd til kartlegging og utstyr til nødvendige tiltak, samt informasjon som for eksempel kurs, markdager eller infomøter.

Langs kysten er det flere områder skjøtsel av slåttemark og kystlynghei opp til Lofoten. I Flakstad kan det være aktuelle områder som kan ha behov for å bli ivaretatt med ulike tiltak.

Fylkesmannen ønsker at alle som mottar tilskudd via denne ordningen skal ha godkjent skjøtselsplan. For områder som mangler skjøtselsplan kan det søkes om tilskudd til dette.

I 2017 ble tilskudd til slåttemark og kystlynghei tildelt etter følgende satser:
Lett slått (lett terreng el slått m/firehjulstraktor) 1 000 kr/daa
Middels tung slått, m/tohjulstraktor 1 500 per daa
Tung slått (bratt, ulendt terreng, ljåslått) 2 000 per daa
Restaureringsslått (slått 2 ganger årlig) Ordinær sats x 1,5 per daa

Grunntilskudd til investering i traktor eller lignende kan gis med 20 000 som engangstilskudd, og samme beløp til investering i venderive. Beiting i kystlynghei kan støttes med 400 kr per voksendyr.

Fylkesmannen samkjører gjerne slike tilskudd med miljøtiltak i landbruket, og det kan bli noe avkorting i slike tilfeller.

Søknad sendes til Miljødirektoratet her: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Ta kontakt med Flakstad kommune for hjelp med søknad hvis det er ønskelig, eller ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland ved Ingvild Gabrielsen, tlf. 75 53 15 61, epost: fmnoiga@fylkesmannen.no