Omlegging til klimavennlig sjøtransport og fiske har knapt startet, og likevel kommer det nå innstramming på offentlig støtte til elektrifisering. Enova endrer 9.april sats for tilskudd til batteri i fartøy over 15 m slik som Angelsen Sr. (bildet). For sjarker under 15 m blir tilskuddet per kWh batteri uendret. Fiskere som vil skaffe seg båt med elektrisk fremdrift må "hiv seg i kalosjan" før tilskuddene reduseres mer. Fortsatt kan det søkes betydelig støtte til landstrøm for fartøy.  

Klimatilpasning er et stadig viktigere tema, og langs kysten er det elektrifisering av fiskeri og annen sjøtransport som kan gi stor reduksjon i klimagassutslipp. Flakstad kommune har gjennom prosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  arbeidet med styrking av kystfiske og fiskeværene gjennom grønn innovasjon. Kommunen arrangerte sammen med Lofotrådet, Lofotkraft, Vest-Lofoten næringsforening, Vågan næringsforening og UiT Norges arktiske universitet ei grønn energi-uke i Lofoten 19-22. oktober 2020.   

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjennom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette. Se programmet og foredragene på fagseminaret vedlagt her. 

  

Flakstad-prosjektet på klimasatsing i kystfiskehavner samarbeider næringslivet, fagmiljø og andre kommuner om å utvikle ny kunnskap for å møte det grønne skiftet og redusere klimagassutslipp. Lofotrådet har vedtatt en strategi for Ett Lofoten, og en visjon om Lofoten - De grønne øyene. Dette skal følges opp med første versjon av Grønn energi-uke i Lofoten. Flakstad-prosjektet deltar aktivt i dette, og skal arrangere et fagseminar på Fredvang onsdag 21. oktober kl 09-13.   

 

 

Flakstad kommune er en av landets mest typiske fiskerikommuner. Kystfiske er hovednæring, folk bor i 6 fiskevær og de fleste innbyggerne har fiskere og fiskebåt i familien. Kystfiske møter utfordringer med strukturering mot stadig større fartøy som leverer utenfor fiskerihavnene i Flakstad. En god fremtidsstrategi kan være å møte politisk vedtatte krav om klimatilpasning og økende bevissthet i markedet om bærekraftig kystfiske med levende fiskevær og lave klimagassutslipp.  

 

Flakstad kommune fullførte i 2018 forprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  med støtte fra Miljødirektoratet. Målet med forprosjektet var å Kartlegge status ift energibruk og klimagassutslipp i typisk verdikjede for kystfiske, og planlegge mulige tiltak for å styrke en økologisk bærekraftig sjømatproduksjon i Lofoten.

 

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra Flakstad kommune om et hovedprosjekt for klimasatsing og dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette skjer på bakgrunn av et fullført forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. I hovedprosjektet skal det bl.a. settes måleutstyr om bord i 4 fiskefartøy og 2 fiskemottak i Flakstad for å se faktiske data på energibruk og utslipp gjennom en tidsperiode. Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.