Prosjektet ZeroKyst skal utvikle teknologi for ombygging eller nybygg av fartøy til utslippsfrie og med ladeanlegg og annen service. Dette skal skje på Ballstad slip og i utvalgte havner i Flakstad og noen andre steder. Prosjektet fikk i går 120 mill totalt i statlige midler, der 80 mill går til 4 ulike delprosjekt på teknologiutvikling, og 40 mill går til forskningsstøtte i regi av Sintef og NTNU.

Nå er det opp til fiskere og andre lokale aktører å dra mest mulig nytte av ressursene som kommer i prosjektet ZeroKyst.  

Innovasjonsprosjektet ZeroKyst skal utvikle hydrogen-elektriske fartøy og lokal energiforsyning i Lofoten, slik at målet om halvering av klimagassutslipp fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030 kan oppnås. Dette vil oppfylle vedtatte klimamål og gi sterkere fortrinn for sjømat fra slike fartøy. Bak prosjektet står ledende teknologimiljø som Siemens, Sintef og NTNU sammen med Selfa Arctic som har bygd de første hybridelektriske sjarkene som finnes. I tillegg er den nasjonale bedriftsklyngen Renergy med. Lofotkraft Muligheter AS, Ballstad slip AS og Flakstad kommune er samarbeidspartnere i utbygging av pilotanlegg med fartøy og infrastruktur i Lofoten.  

Lofotkraft Muligheter AS og Flakstad kommune søker om forprosjektstøtte til utredning av løsninger for land- og ladestrøm i til sammen 6 havner i Flakstad kommune i Lofoten: Napp, Ramberg, Fredvang, Sund, Nusfjord og Mølnarodden. Ingen av havnene har utbygd landstrøm pr i dag. Forprosjektet vil konkretisere behov og tekniske løsninger i hver enkelt havn, samtidig som det ser helhetlig på markeds- og forretningsmodeller som grunnlag for å gå videre med oppstart og  investering.

Omlegging til klimavennlig sjøtransport og fiske har knapt startet, og likevel kommer det nå innstramming på offentlig støtte til elektrifisering. Enova endrer 9.april sats for tilskudd til batteri i fartøy over 15 m slik som Angelsen Sr. (bildet). For sjarker under 15 m blir tilskuddet per kWh batteri uendret. Fiskere som vil skaffe seg båt med elektrisk fremdrift må "hiv seg i kalosjan" før tilskuddene reduseres mer. Fortsatt kan det søkes betydelig støtte til landstrøm for fartøy.  

Klimatilpasning er et stadig viktigere tema, og langs kysten er det elektrifisering av fiskeri og annen sjøtransport som kan gi stor reduksjon i klimagassutslipp. Flakstad kommune har gjennom prosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  arbeidet med styrking av kystfiske og fiskeværene gjennom grønn innovasjon. Kommunen arrangerte sammen med Lofotrådet, Lofotkraft, Vest-Lofoten næringsforening, Vågan næringsforening og UiT Norges arktiske universitet ei grønn energi-uke i Lofoten 19-22. oktober 2020.   

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjennom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette. Se programmet og foredragene på fagseminaret vedlagt her. 

  

Flakstad-prosjektet på klimasatsing i kystfiskehavner samarbeider næringslivet, fagmiljø og andre kommuner om å utvikle ny kunnskap for å møte det grønne skiftet og redusere klimagassutslipp. Lofotrådet har vedtatt en strategi for Ett Lofoten, og en visjon om Lofoten - De grønne øyene. Dette skal følges opp med første versjon av Grønn energi-uke i Lofoten. Flakstad-prosjektet deltar aktivt i dette, og skal arrangere et fagseminar på Fredvang onsdag 21. oktober kl 09-13.   

 

 

Flakstad kommune er en av landets mest typiske fiskerikommuner. Kystfiske er hovednæring, folk bor i 6 fiskevær og de fleste innbyggerne har fiskere og fiskebåt i familien. Kystfiske møter utfordringer med strukturering mot stadig større fartøy som leverer utenfor fiskerihavnene i Flakstad. En god fremtidsstrategi kan være å møte politisk vedtatte krav om klimatilpasning og økende bevissthet i markedet om bærekraftig kystfiske med levende fiskevær og lave klimagassutslipp.  

 

Flakstad kommune fullførte i 2018 forprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  med støtte fra Miljødirektoratet. Målet med forprosjektet var å Kartlegge status ift energibruk og klimagassutslipp i typisk verdikjede for kystfiske, og planlegge mulige tiltak for å styrke en økologisk bærekraftig sjømatproduksjon i Lofoten.

 

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra Flakstad kommune om et hovedprosjekt for klimasatsing og dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette skjer på bakgrunn av et fullført forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. I hovedprosjektet skal det bl.a. settes måleutstyr om bord i 4 fiskefartøy og 2 fiskemottak i Flakstad for å se faktiske data på energibruk og utslipp gjennom en tidsperiode. Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.