Energikartlegging av Flakstad-havner

Lofotkraft Muligheter AS og Flakstad kommune søker om forprosjektstøtte til utredning av løsninger for land- og ladestrøm i til sammen 6 havner i Flakstad kommune i Lofoten: Napp, Ramberg, Fredvang, Sund, Nusfjord og Mølnarodden. Ingen av havnene har utbygd landstrøm pr i dag. Forprosjektet vil konkretisere behov og tekniske løsninger i hver enkelt havn, samtidig som det ser helhetlig på markeds- og forretningsmodeller som grunnlag for å gå videre med oppstart og  investering.

Målet er å få et godt grunnlag for en mest mulig kostnadseffektiv utbygging som vil gi økt fart på omlegging til fossilfrie og klimavennlige løsninger for transport fra havn i Flakstad som en fiskeri- og reiseliv- og oppdrettskommune. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Flakstad kommune som havneeier og reguleringsmyndighet.

Lofotkraft Muligheter AS er søker og prosjekteier. Lofotkraft Muligheter er et utviklingsselskap i Lofotkraft-konsernet med fokus på utvikling og utbygging av infrastruktur og tjenester for grønn energiomstilling. Selskapet ble etablert i 2019 på bakgrunn av Lofotkraft-konsernets initiativ om De grønne øyene – et samarbeidsprosjekt for å få fart på elektrifisering og overgang til fornybare energikilder og digitale løsninger i Lofoten som region. 

Presseoppslag Lofotposten:  

Presseoppslag Lofot-Tidende: