Grønn energi og elektrifisering av fartøy og landsida for mer klimavennlig og økonomisk drift, det er viktig tema onsdag 31. august kl 18-21 på Meieriet kulturhus, Leknes.

Det blir også info om Ramberg skole som smart energibygg, og det blir kommentarer og diskusjon rundt grønn energi, kostnader og klimautslipp i Lofoten. 

Konferansen er en del av Høstvekka 2022 og arrangeres av Vest-Lofoten næringsforening og Høstvekka i samarbeid.   Alle interesserte er velkommen. Gratis adgang. 

I Forkant av konferansen blir det visning av den første el-sjarken som er bygd i Lofoten.  Det skjer kl 10-12 og kl 17 på Ballstad slip.

Det nasjonale pilotprosjektet ZeroKyst har som mål å utvikle teknologi for reduksjon av klimagassutslipp fra fiskebåter og andre kystfartøy. Dette skal skje gjennom ombygging av kystfartøy og etablering av smarte ladeanlegg i havnene. Lofoten er utpekt til satsingsområde, og Ballstad slip, Lofotkraft og Flakstad kommune er lokale aktører. ZeroKyst arrangerte et fagseminar i Svolvær 1. april som opptakt til fiskerimessa LofotFishing 2022 som er i Kabelvåg. Her ble de ulike delprosjektene og fagmiljøene i ZeroKyst presentert i et godt og kompakt gjennomført seminar på det nye Thon hotel Svolvær. Det var stor oppslutning på seminaret med over 100 deltakere fra leverandørbedrifter og fiskere til forskere, politikere og elever/lærlinger fra videregående skole. Etter seminaret var det stand på fiskerimessa hvor interesserte kunne få høre mer om ZeroKyst og det grønne skiftet i fiskerinæringa. 

     

Flakstad kommune har gjennom klimasatsprosjekt fått utarbeidet rapporter med fakta for energibruk og klimagassutslipp i noen typiske kystfiskefartøy og mottaksbedrifter. Tidligere er det fremlagt rapport på utviklingen i kystfiskeflåten på verdikjedenivå, og en rapport på om reduserte klimautslipp i kystfiske vil slå positivt ut i markedet.  Nå foreligger en ny rapport i hovedprosjektet, der Sintef presenterer energimålinger og analyse på faktiske fartøy og bedrifter i Flakstad.  

På torsdag 17.2. kl 13-14.20 hos LoVe Utvikling i Leknes havn blir det pressebrief med info og presentasjon av to av fagrapportene.

  • Kort innledning om hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  ved prosjektleder i Flakstad kommune
  • SALT Lofoten : Hva er utviklingen i fiskeflåten, og hvilke incentiver er det for elektrifisering? Hvordan vil elektrifisering kunne påvirke havner og verdikjeder? 
  • LoVe Utvikling: Er forbrukerne i ulike marked opptatt av fiskens klimaavtrykk? Hva vil det bety for Lofoten at fisken blir fanget, merket og solgt som dokumentert klimavennlig produkt?
  • Spørsmål og kommentarer 


       

      

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle teknologi for ombygging eller nybygg av fartøy til utslippsfrie og med ladeanlegg og annen service. Dette skal skje på Ballstad slip og i utvalgte havner i Flakstad og noen andre steder. Prosjektet fikk i går 120 mill totalt i statlige midler, der 80 mill går til 4 ulike delprosjekt på teknologiutvikling, og 40 mill går til forskningsstøtte i regi av Sintef og NTNU.

Nå er det opp til fiskere og andre lokale aktører å dra mest mulig nytte av ressursene som kommer i prosjektet ZeroKyst.  

Innovasjonsprosjektet ZeroKyst skal utvikle hydrogen-elektriske fartøy og lokal energiforsyning i Lofoten, slik at målet om halvering av klimagassutslipp fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030 kan oppnås. Dette vil oppfylle vedtatte klimamål og gi sterkere fortrinn for sjømat fra slike fartøy. Bak prosjektet står ledende teknologimiljø som Siemens, Sintef og NTNU sammen med Selfa Arctic som har bygd de første hybridelektriske sjarkene som finnes. I tillegg er den nasjonale bedriftsklyngen Renergy med. Lofotkraft Muligheter AS, Ballstad slip AS og Flakstad kommune er samarbeidspartnere i utbygging av pilotanlegg med fartøy og infrastruktur i Lofoten.  

Lofotkraft Muligheter AS og Flakstad kommune søker om forprosjektstøtte til utredning av løsninger for land- og ladestrøm i til sammen 6 havner i Flakstad kommune i Lofoten: Napp, Ramberg, Fredvang, Sund, Nusfjord og Mølnarodden. Ingen av havnene har utbygd landstrøm pr i dag. Forprosjektet vil konkretisere behov og tekniske løsninger i hver enkelt havn, samtidig som det ser helhetlig på markeds- og forretningsmodeller som grunnlag for å gå videre med oppstart og  investering.

Omlegging til klimavennlig sjøtransport og fiske har knapt startet, og likevel kommer det nå innstramming på offentlig støtte til elektrifisering. Enova endrer 9.april sats for tilskudd til batteri i fartøy over 15 m slik som Angelsen Sr. (bildet). For sjarker under 15 m blir tilskuddet per kWh batteri uendret. Fiskere som vil skaffe seg båt med elektrisk fremdrift må "hiv seg i kalosjan" før tilskuddene reduseres mer. Fortsatt kan det søkes betydelig støtte til landstrøm for fartøy.  

Klimatilpasning er et stadig viktigere tema, og langs kysten er det elektrifisering av fiskeri og annen sjøtransport som kan gi stor reduksjon i klimagassutslipp. Flakstad kommune har gjennom prosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  arbeidet med styrking av kystfiske og fiskeværene gjennom grønn innovasjon. Kommunen arrangerte sammen med Lofotrådet, Lofotkraft, Vest-Lofoten næringsforening, Vågan næringsforening og UiT Norges arktiske universitet ei grønn energi-uke i Lofoten 19-22. oktober 2020.   

Elektrifisering av fiskeflåten er nødvendig for å nå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp. For å få til denne omstillingen i små fiskerihavner, er det viktig å utvikle samarbeid med andre næringer og samle flere brukere på grønn energi som skaper aktivitet gjennom året og grunnlag for investeringer. Reiseliv, naturturisme og kollektivtransport skal også møte krav om lavere klimautslipp, og er mulige partnere i grønn omstilling i fiskeværene. Fredvang har med Lofotodden nasjonalpark fått en spesiell utfordring og mulighet til å se på dette. Se programmet og foredragene på fagseminaret vedlagt her.