Knapt 12 mnd etter starten for ZeroKyst-prosjektet så ble den første ferdigbygde el-sjarken levert fra Ballstad slip AS. Nå intensiveres arbeidet med å etablere bedre landstrøm og smarte ladeanlegg i fiskerihavnene. Det er bestilt 400 Volt strøm til Ramberg havn, og det forberedes bedre landstrøm og ladeanlegg på Fredvang.

Etter 11 mnd aktivitet i FoU-prosjektet ZeroKyst var det tid til å samle de 12 prosjektpartnerne til en runde med interne møter og statusoppdatering, samt et åpent fagseminar for aktuelle parter. Dette skjedde i Tromsø 16-17.november, og var svært nyttig på flere måter. Det ble hektiske dager faglig utveksling og diskusjoner, og med innlagt kreativ workshop i regi av Innovasjon Norge. 

 

ZeroKyst var invitert til Bodø 13. september for å ha en presentasjon for årsmøtet i Norges kystfiskarlag. Her var det også innlegg om bl.a. Paris-avtalens føringer for fiskeriene, og om grønn omstilling i fiskeflåten. Randi Lervik  og Roger Abrahamsen holdt innlegg for ZeroKyst, og Kurt Atle Hansen hadde innlegg i debatten om samarbeid og spredning av tekniske løsninger som utvikles gjennom ZeroKyst.. 

 

For å informere og få innspill til arbeidet med utvikling av klimavennlig teknologi for kystfiskeflåten, så tok ZeroKyst-partnerne i Lofoten sammen med  Lofotrådet en tur til Røst og Værøy i september. Målet med turen var å treffe fiskere, bedrifter og kommunene for å høre deres tanker om teknologiutvikling og klimatilpasning som kan styrke kystfiske som hovednæring. 

 

Det nasjonale pilotprosjektet ZeroKyst har som mål å utvikle teknologi for reduksjon av klimagassutslipp fra fiskebåter og andre kystfartøy. Dette skal skje gjennom ombygging av kystfartøy og etablering av smarte ladeanlegg i havnene. Lofoten er utpekt til satsingsområde, og Ballstad slip, Lofotkraft og Flakstad kommune er lokale aktører. ZeroKyst arrangerte et fagseminar i Svolvær 1. april som opptakt til fiskerimessa LofotFishing 2022 som er i Kabelvåg. Her ble de ulike delprosjektene og fagmiljøene i ZeroKyst presentert i et godt og kompakt gjennomført seminar på det nye Thon hotel Svolvær. Det var stor oppslutning på seminaret med over 100 deltakere fra leverandørbedrifter og fiskere til forskere, politikere og elever/lærlinger fra videregående skole. Etter seminaret var det stand på fiskerimessa hvor interesserte kunne få høre mer om ZeroKyst og det grønne skiftet i fiskerinæringa. 

Flakstad kommune har gjennom klimasatsprosjekt fått utarbeidet rapporter med fakta for energibruk og klimagassutslipp i noen typiske kystfiskefartøy og mottaksbedrifter. Tidligere er det fremlagt rapport på utviklingen i kystfiskeflåten på verdikjedenivå, og en rapport på om reduserte klimautslipp i kystfiske vil slå positivt ut i markedet.  Nå foreligger en ny rapport i hovedprosjektet, der Sintef presenterer energimålinger og analyse på faktiske fartøy og bedrifter i Flakstad.  

På torsdag 17.2. kl 13-14.20 hos LoVe Utvikling i Leknes havn blir det pressebrief med info og presentasjon av to av fagrapportene.

  • Kort innledning om hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner  ved prosjektleder i Flakstad kommune
  • SALT Lofoten : Hva er utviklingen i fiskeflåten, og hvilke incentiver er det for elektrifisering? Hvordan vil elektrifisering kunne påvirke havner og verdikjeder? 
  • LoVe Utvikling: Er forbrukerne i ulike marked opptatt av fiskens klimaavtrykk? Hva vil det bety for Lofoten at fisken blir fanget, merket og solgt som dokumentert klimavennlig produkt?
  • Spørsmål og kommentarer 


       

      

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle teknologi for ombygging eller nybygg av fartøy til utslippsfrie og med ladeanlegg og annen service. Dette skal skje på Ballstad slip og i utvalgte havner i Flakstad og noen andre steder. Prosjektet fikk i går 120 mill totalt i statlige midler, der 80 mill går til 4 ulike delprosjekt på teknologiutvikling, og 40 mill går til forskningsstøtte i regi av Sintef og NTNU.

Nå er det opp til fiskere og andre lokale aktører å dra mest mulig nytte av ressursene som kommer i prosjektet ZeroKyst.  

Innovasjonsprosjektet ZeroKyst skal utvikle hydrogen-elektriske fartøy og lokal energiforsyning i Lofoten, slik at målet om halvering av klimagassutslipp fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030 kan oppnås. Dette vil oppfylle vedtatte klimamål og gi sterkere fortrinn for sjømat fra slike fartøy. Bak prosjektet står ledende teknologimiljø som Siemens, Sintef og NTNU sammen med Selfa Arctic som har bygd de første hybridelektriske sjarkene som finnes. I tillegg er den nasjonale bedriftsklyngen Renergy med. Lofotkraft Muligheter AS, Ballstad slip AS og Flakstad kommune er samarbeidspartnere i utbygging av pilotanlegg med fartøy og infrastruktur i Lofoten.  

Lofotkraft Muligheter AS og Flakstad kommune søker om forprosjektstøtte til utredning av løsninger for land- og ladestrøm i til sammen 6 havner i Flakstad kommune i Lofoten: Napp, Ramberg, Fredvang, Sund, Nusfjord og Mølnarodden. Ingen av havnene har utbygd landstrøm pr i dag. Forprosjektet vil konkretisere behov og tekniske løsninger i hver enkelt havn, samtidig som det ser helhetlig på markeds- og forretningsmodeller som grunnlag for å gå videre med oppstart og  investering.