Flakstad får statlig tilskudd til klimasatsing i kystfiske

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra Flakstad kommune om et hovedprosjekt for klimasatsing og dokumentasjon av energibruk og klimautslipp fra kystfiskebåter og landanlegg. Dette skjer på bakgrunn av et fullført forprosjekt med bred deltakelse fra Sintef, SALT, Bellona og LofotenMat samt fiskerinæringen og elektrobransjen lokalt og sentralt. I hovedprosjektet skal det bl.a. settes måleutstyr om bord i 4 fiskefartøy og 2 fiskemottak i Flakstad for å se faktiske data på energibruk og utslipp gjennom en tidsperiode. Et av målene er å dokumentere hva slags klimaspor kystfanget fisk faktisk har, sett i forhold til havfiske og oppdrettsfisk. Dette vil imøtekomme krav fra markedet og kan styrke konkurranseevnen for kystfiske som næring.

Prosjektmål i hovedprosjektet er å utvikle kunnskap og løsninger i kystfiskefartøy og kystfiskehavner som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Forprosjektet viser at markedet stiller stadig mer krav til dokumentasjon av miljøkvalitet. Tradisjonelle fiskeriområder som Lofoten kan ikke lenger flyte på tidligere status med en miljøvennlig produksjon fra reint hav med fiskefartøy som drifter nær heimplassen og leverer daglig fangst med topp kvalitet fra kaikanten rett ned til markedet. Kystfiske må utvikle næringen og dokumentere klimaeffekter ift forbrukernes krav.  I tillegg er det betydelig kostnadsreduksjon i energisparing gjennom elektrifisering i fiskeflåten, og det kan gi et bedre arbeidsmiljø om bord.

 

Det skal gjennomføres til sammen 7 ulike delprosjekt (delmål) der forskjellige fagmiljø har prosjektledelsen.

  1. Dokumentasjon av kystfiskefartøy ift klimaspor (Sintef Nord)
  2. Dokumentasjon av fiskemottak og logistikk (Sintef Nord)
  3. Planlegge en praktisk modell for ladestasjon i fiskerihavna (Flakstad kommune v. næring og teknisk avd.)
  4. Vurdere betydning av miljø/bærekraft i markedet (LofotenMat)
  5. Verdikjeder og samhandling (SALT Lofoten)
  6. Hvordan fiskerne tar imot ny teknologi (Universitetet i Tromsø)
  7. Kunnskapsdeling (Flakstad kommune/ Innovasjonsnettverk Lofoten)

Totalbudsjettet er på 4.860.000 kr og det er gitt statlig tilskudd fra Miljødirektoratet på 2.430.000. Øvrig finansiering skjer gjennom eget arbeid og bidrag fra kommunen, fartøy, bedrifter og fagmiljø som deltar i hovedprosjektet. Prosjektstart er sommeren 2018 og avslutning er planlagt våren 2020.