Kom som du er

Vi ønsker å gjøre en endring i helsetjenestetilbudet i Flakstad Kommune.

Målet er å få på plass en møteplass som tilbyr sosialt fellesskap og aktiviteter i kommunen.

Initiativ for en endring i tjenestetilbudet er foretatt etter intervjuer og samtaler med brukere og pårørende. I samtaler kommer det frem at ensomhet både for yngre og eldre i kommunen er et problem og at savn etter en felles arena med muligheter for deltakelse i aktiviteter er noe som er ønskelig.  Flakstad Kommune drifter per i dag et aktivitetstilbud lokalisert på Solhøgda Bo og Behandlingssenter. Aktivitetstilbudet er knyttet opp mot ulike målgrupper på ulike dager og favner derfor ikke i bredden.  I tillegg får vi tilbakemeldinger på at flere ikke greier å benytte seg av tilbudet både i henhold til transport og lokalisasjon, samt ikke har ønske om stigmatisering ved å bli definert inn i en brukergruppe.

Med bakgrunn i at kvalitet alltid skjer i møte med brukerne er det en selvfølge at tjenestene må ta utgangspunkt i brukernes behov. I tillegg er dette et ledd i kommunens forebyggende helsearbeid og skal være et lavterskeltilbud som alle innbyggere i kommunen skal kunne benytte seg av.  Eldrerådet har lenge vært en forkjemper for frivillighetssentral og vi  knytter frivillige inn dette prosjektet. Vi ønsker også at lavterskeltilbudet skal kunne være en arena for arbeidstrening for mennesker som er i behov for det.

I første møte med aktører som var aktuelle å få med inn i prosjektet opplevde vi allerede stort engasjement og  at innbyggere her i Kommunen gjerne vil bidra. Vi har per i dag ikke lokaler, men har fått låne Rådhuset sin kantine til å møtes på og vi benytter oss også av pedal for treningstilbud. Videre må vi også tenke på hvilke eksisterende lokaler vi kan benytte oss av fremover da kantinen kan bli et for lite lokale.

Vi er fremdeles bare i startfasen, men har allerede fått positiv respons fra flere aktører som ønsker å delta videre inn i prosjektet og vi vil informere om prosjektgruppe når den er ferdig definert.

Vi er i behov for at flere henger seg på, enten som frivillig aktør eller kommer med gode innspill.

Vi kjører et pilotforsøk nå før jul og satser på en felles åpning over nyåret. Informasjon og invitasjon til dette kommer.

Deltakelse i første felles møte:  Solveig Nilsen (Kommunelege 1) ,Tina Figenschau (Enhetsleder Hjemmebasert Omsorg), Beathe Dømbe ( spes.vernepleier), Kate Pettersen ( fagleder-Hj.basert omsorg), Hans Trodal ( Leder Eldrerådet), Marit Hellesvik ( Brukshuset), Kjellaug Abelsen ( Brukshuset), Guri Windstad ( folkehelsekoordinator), Tage Myklebust ( Brukerrepresentant).

Ansvarlig for prosjektet: Tina Figenschau og Solveig Nilsen.