Ekstra midler til næringsfondet

1 218 449 NOK i ekstraordinært næringsfond 2020 - søknadsfrist 1. september og 12. oktober

Flakstad kommune har et Næringsfond som tilføres midler årlig gjennom kommunestyrets budsjettbehandling. Det har også vært tilført midler til næringsfondet og gründerfond fra Nordland fylkeskommune, men dette opphørte i 2019. I juli 2020 kom det ekstraordinære midler fra staten som skal bidra til å motvirke skadevirknigene av koronapandemie.

Formål

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet å bevilger rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland.

Hvem kan motta tilskudd?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Hva gis det tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til utviklingstiltak som er i henhold til formålet for fondet, og ikke til ordinær drift. 

Veiledende for behandling av søknadene er kommunens retningslinjer for kommunalt næringsfond, søknadene behandles av formannskapet.

I tillegg skal følgende særskilt vektlegges:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.

Tilskudd og utbetaling

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget i søknaden. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Søknadsfrist og behandling

Formannskapet vil behandle søknader i to omganger denne høsten. Første søknadsfrist er 1. september og andre frist 12. oktober. Det vil gå omlag 14 dager etter søknadsfristens utløp til svar på søknad foreligger.
Midlene i fondet vil bli fordelt på disse to tildelingsrundene.

Søknaden sendes fortrinnsvis via regionalforvaltning.no,  eventuelt på epost til postmottak@flakstad.kommune.no.

Krav til søknaden

Følgende må følge søknad om midler fra kommunens næringsfond. 

Personalia
Navn, adresse, telefon, epost. Utdanning og yrkeserfaring

Prosjektbeskrivelse
Hva det søkes om støtte til. Beskrivelse av tiltaket/forretningsideen, marked, kunder, konkurranse. Søknadsbeløp. Begrunnelse for søknad. Få spesielt med:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • i hvor stor grad tiltaket legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser,
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Regnskap
Siste tilgjengelige regnskap (for etablerte bedrifter)

Investeringsbudsjett
Hva det skal investeres i og hvor mye. Alle summer eksl. Mva.

Finansieringsplan
Oversikt over egenkapital, egeninnsats, banklån og eventuelle andre finansieringskilder (f.eks. Innovasjon Norge)

Driftsbudsjett
Oppstartsåret + 2 år.
 
Vedlegg
Skatte/MVA attest (for etablerte bedrifter), Firmaattest (for firma)

Kontakt

For nærmere informasjon kontakt:
Rådmann Erling Sandnes
E-post: erling.sandnes@flakstad.kommune.no
Tlf. 91335875