Bispevisitas

Visitasen ble gjennomført 4-8.nov. Begivenheten var på sett og vis historisk. Det er 11 år siden det ble gjennomført bispevisitas i Flakstad. Den norske kirke (statskirken) ble grunnlagt under kongen i 1536 og videreført i grunnloven i 1814. I 2017 skilte stat og kirke skilte lag. Dermed er dette den første visitasen på flere hundre år hvor kommunen og kirken møttes som to selvstendige parter.

I løpet av uken hadde biskopen og Kirkelig fellesråd flere arrangementer og møter.

  1. Møte med Flakstad kommune, 04.nov
  2. Paneldebatt i Flakstad, 04.nov
  3. Kulturkveld i Moskenes
  4. Biskopens visitasberetning, 08. nov
  5. Gudstjeneste med biskopen (Visitasgudstjeneste felles for Flakstad og Moskenes), 08.nov

Møtet med biskopen og Flakstad kommune ble avholdt 4.nov i kommunestyresalen på rådhuset. Tilstede var biskop, prost, sogneprest, leder Flakstad kirkelig fellesråd, kirkeverge, ordfører og rådmann.

Biskopen orienterte om endringer i organisering av Den norske kirke, hvor stat og kirke skilte lag i 2017, og ny Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) erstatter kirkeloven fra 01.01.2021, samt om endringer i gravferdsloven. Staten skal likevel i henhold til loven, fortsatt gi tilskudd til prestetjeneste og kirkens virksomhet. Kommunen skal gi tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder drift og vedlikehold av kirkebygg og gravplasser.

Det ble diskutert samarbeid med gjensidig erfaringsutveksling. Kirken og kommunen uttrykte felles enighet om at samarbeidet lokalt fungerer godt. Behov for å utvide gravplassen på Flakstad er noe det jobbes med.

Paneldebatten ble holdt på UL Lysbøen. Det ble en inspirerende debatt for både unge og den eldre garde om kirkens stilling i samfunnet.

På grunn av koronasituasjon ble biskopens visitasberetning avlyst fredag 6.nov, men avholdt like etter gudstjenesten i Flakstadkirken søndag 8.nov. Biskopen var generelt fornøyd med det kirkelige arbeidet i Flakstad og Moskenes og at kirkebyggene er i bra stand. Biskopen tok også opp at medlemstallet på landsbasis er synkende. Hålogaland har høgst andel medlemmer av kirken i forhold til innbyggere, samtidig er det er en tendens til et synkende medlemstall også i Flakstad og Moskenes. Dette skyldes færre barn som døpes. Biskopen mente det var viktig for kirken å ha fokus på de unge i tiden framover.

Bildet er tatt i Flakstad kirke i forbindelse med gudstjeneste og visitasberetning. På bildet står fra venstre; Leder for Flakstad kirkelige fellesråd Gunn-Bente Andreassen, ordfører Trond Kroken, kirkeverge Lisbeth Eriksen, sokneprest Jorunn Tetlie og biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.


Klikk for stort bilde